Giải thể các hội khoa học kỹ thuật thủy lợi và lâm nghiệp

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định về việc giải thể Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi Hà Tĩnh và Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Hà Tĩnh.

Căn cứ vào các quy định của Trung ương, địa phương, theo đề nghị của Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi Hà Tĩnh, Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Hà Tĩnh và Sở Nội vụ (sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan), ý kiến thống nhất (bằng phiếu biểu quyết) của thành viên UBND tỉnh, UBND tỉnh đã có quyết định về việc giải thể Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi Hà Tĩnh và Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Hà Tĩnh.

Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi Hà Tĩnh và Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Hà Tĩnh có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại, hoạt động kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, NN&PTNT, Công an tỉnh, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Hà Tĩnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Giải thể các hội khoa học kỹ thuật thủy lợi và lâm nghiệp

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast