Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này được cơ cấu hợp lý hơn, giảm 1 chương và 22 điều, đồng thời đã nêu được khá đầy đủ và toàn diện những vấn đề cốt lõi của bản Hiến pháp phù hợp với tình hình chính trị xã hội của đất nước, đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực và chủ động trong hội nhập quốc tế. Hầu hết các điều đã được tách bạch thành từng khoản cụ thể để dễ hiểu, dễ phân biệt.

Một số điều về lực lượng vũ trang cần được bổ sung, chỉnh sửa

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này được cơ cấu hợp lý hơn, giảm 1 chương và 22 điều, đồng thời đã nêu được khá đầy đủ và toàn diện những vấn đề cốt lõi của bản Hiến pháp phù hợp với tình hình chính trị xã hội của đất nước, đảm bảo tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực và chủ động trong hội nhập quốc tế. Hầu hết các điều đã được tách bạch thành từng khoản cụ thể để dễ hiểu, dễ phân biệt.

Điều 70 (sửa đổi Điều 45 Hiến pháp năm 1992)

Trong Dự thảo Hiến pháp viết như sau: "LLVT nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và TTATXH; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nhiệm vụ quốc tế".

Trong thực tế, LLVT các cấp nòng cốt là quân đội nhân dân (QĐND) và công an nhân dân (CAND), các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng các nghị quyết chuyên đề, nghị quyết toàn khóa, bố trí nhân sự của cấp ủy đảng cấp trên vào tham gia sinh hoạt cùng cấp ủy của QĐND, CAND. Mọi nhiệm vụ chính trị khi được triển khai thực hiện đều báo cáo với cấp ủy lãnh đạo. Việc Điều lệ Đảng quy định đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia sinh hoạt trong Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh thể hiện sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với QĐND, CAND.

Như vậy, Điều 70 nên bổ sung như sau: LLVT nhân dân đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và TTATXH; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nhiệm vụ quốc tế".

Điều 71 và Điều 72 (Sửa đổi Điều 46, 47 Hiến pháp năm 1992):

Điều 71 (Sửa đổi Điều 46 Hiến pháp năm 1992) toàn văn như sau: "QĐND Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được xây dựng hùng hậu, rộng khắp, cùng với QĐND làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng".

Điều 72 trong Hiến pháp sửa đổi toàn văn như sau: "CAND Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm".

Trong 2 điều này nên viết lại câu đầu "xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng…"; "xây dựng CAND Việt Nam cách mạng…" vì QĐND và CAND của nước ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Ngay bản chất của QĐND Việt Nam và CAND Việt Nam đã thể hiện ý chí và tinh thần cách mạng, vì vậy, đưa từ "cách mạng" vào sau 2 cụm từ trên là không cần thiết.

Điều 73 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp quy định:

Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục QPAN cho toàn dân, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm trang bị cho LLVT, kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của CBCS, công nhân, nhân viên quốc phòng; xây dựng các LLVT nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước, tôi xin đề nghị sửa lại như sau:

Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục QPAN cho nhân dân, thực hiện nghĩa vụ quân sự, an ninh, chính sách hậu phương quân đội, công an, xây dựng công nghiệp QPAN, bảo đảm trang bị cho LLVT nhân dân, kết hợp QPAN, đối ngoại với kinh tế, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho LLVT nhân dân, xây dựng LLVT nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước. Với lý do, trong các văn kiện của Đảng, đặc biệt là những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, QPAN, đối ngoại trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2001) đã chỉ rõ sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt đời sống KT-XH là nền tảng vững chắc của QPAN, phát triển KT-XH đi đôi với tăng cường sức mạnh QPAN, kết hợp chặt chẽ kinh tế với QPAN; QPAN với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển KT-XH và trên từng địa bàn. Viết lại như vậy thể hiện sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng được nêu trong cương lĩnh chính trị.

Điều 120

Theo tôi không nên đưa Điều 120 vào sửa đổi Hiến pháp lần này vì:

- Ở nước ta, cơ chế lập pháp luôn gắn liền với sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng.

- Trình tự xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật đã có Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các luật chuyên ngành khác điều chỉnh có sự tham gia góp ý của nhân dân. Vì vậy, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trái với hiến pháp đã được kiểm soát chặt chẽ.

Việc thành lập hội đồng hiến pháp theo dự thảo sẽ bổ sung thêm một cơ chế mới trong hoạt động lập pháp, một thiết chế mới trong bộ máy nhà nước, theo đó, một số vấn đề mới đặt ra là vị trí, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng này trong bộ máy nhà nước chưa được quy định cụ thể.

- Trên thực tế từ trước tới nay, cơ chế bảo vệ hiến pháp như hiện nay vẫn đang phát huy hiệu quả, hiến pháp vẫn luôn được bảo vệ, vì vậy nên tiếp tục phát huy cơ chế bảo vệ hiến pháp hiện có và tăng cường năng lực cho các cơ quan bảo vệ hiến pháp thay cho việc thành lập hội đồng hiến pháp trong dự thảo đã nêu.

Phan Thành Giáp

Đại tá, Trưởng phòng PA83-Công an tỉnh


Phan Thành Giáp
Đại tá, Trưởng phòng PA83-Công an tỉnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]