Hà Tĩnh giải ngân trên 231 tỷ đồng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang đẩy mạnh triển khai 4 chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động, tích cực triển khai 4 chương trình tín dụng chính sách tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Bao gồm: cho vay hỗ trợ, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (gọi tắt là cho vay giải quyết việc làm); cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở (gọi tắt là cho vay nhà ở xã hội); cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV) để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg.

Hà Tĩnh giải ngân trên 231 tỷ đồng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Hà Tĩnh đang đẩy mạnh triển khai 4 chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Với 4 chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, Hà Tĩnh đã được phân bổ 258,3 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, dư nợ cho vay đối với 4 chương trình này là 231,717 tỷ đồng, đạt 89,71% so với kế hoạch dư nợ năm 2022.

Cụ thể: dư nợ cho vay giải quyết việc làm là 130 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch); dư nợ cho vay nhà ở xã hội là 55,076 tỷ đồng (đạt 68,85% kế hoạch); dư nợ cho vay đối với HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến là 44,951 tỷ đồng (đạt 99,89% kế hoạch); dư nợ cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg là 1,69 tỷ đồng (đạt 51,21% kế hoạch).

Hà Tĩnh giải ngân trên 231 tỷ đồng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Đến nay, dư nợ cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phải ngừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg là 1,69 tỷ đồng.

Thực tiễn cho thấy, nguồn vốn từ các chương trình tín dụng chính sách tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có thêm nguồn lực để đầu tư phục hồi, duy trì hoạt động ổn định; qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Hà Tĩnh giải ngân trên 231 tỷ đồng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast