Hà Tĩnh phân bổ gần 87 tỷ đồng thực hiện chính sách nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện kịp thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh (đợt 1 năm 2024).

Hà Tĩnh phân bổ gần 87 tỷ đồng thực hiện chính sách nông thôn mới

Người dân thôn 9, xã Cẩm Minh triển khai xây dựng NTM từ mồng 9 tết Nguyên đán Giáp Thìn

Theo đó, trích ngân sách tỉnh số tiền 86,923 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông thôn mới (được bố trí tại mục 11 phần II Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh) để cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Các địa phương được cấp kinh phí đợt 1 như sau: Hương Khê 23,982 tỷ đồng, Kỳ Anh 16,944 tỷ đồng, Can Lộc 8,007 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 7,910 tỷ đồng, Thạch Hà 6,264 tỷ đồng, Đức Thọ 5,459 tỷ đồng, Nghi Xuân 4,530 tỷ đồng, Hương Sơn 4,024 tỷ đồng, Lộc Hà 3,721 tỷ đồng, Vũ Quang 2,100 tỷ đồng, TP Hà Tĩnh 1,849 tỷ đồng, TX Kỳ Anh 1,256 tỷ đồng, TX Hồng Lĩnh 877 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát, giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức thực hiện kịp thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành; định kỳ ngày 25 hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí các chính sách gửi Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật của các thông tin, số liệu, kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách.

Hà Tĩnh phân bổ gần 87 tỷ đồng thực hiện chính sách nông thôn mới

Nhân dân thôn Kim Mã (xã Trường Sơn) tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast