Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 26/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số: 424/KH-UBND thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 – 2025 nhằm triển khai bảo đảm hiệu quả theo các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra.

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chủ trì họp Ban Chỉ đạo để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ngày 21/9/2023.

Thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã

Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và cấp xã (tại các đơn vị thực hiện việc sắp xếp) thành lập Ban Chỉ đạo của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại địa phương. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 30/9/2023

Tổ chức triển khai và công tác tuyên truyền, vận động

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị toàn tỉnh triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 (đã lồng ghép với hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến ngày 31/7/2023).

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; thời gian bắt đầu từ khi kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2025.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí khác thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về quá trình thực hiện, kết quả đạt được, những gương làm tốt và những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; thời gian bắt đầu từ khi kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2025.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, người lao động và Nhân dân ở địa phương trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; thời gian bắt đầu từ khi kế hoạch này được ban hành cho đến khi tiến hành sơ kết thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 vào năm 2025.

Xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC

UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương mình theo mẫu quy định đối với ĐVHC cấp xã đồng thời có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; ĐVHC cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp ĐVHC phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các ĐVHC thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2026 - 2030 hoặc đã đảm bảo tiêu chuẩn), trình huyện, thành, thị ủy (theo phân cấp của từng địa phương) xem xét, thống nhất; báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 10/10/2023.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương gửi đến để xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã chung của tỉnh; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 20/10/2023.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở Nội vụ hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 chung của tỉnh; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ để cho ý kiến. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31/10/2023.

Sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh; Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp (sau khi đã có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền trong trường hợp phương án tổng thể có điều chỉnh so với phương án đã thống nhất). Thời gian hoàn thành: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Nội vụ có ý kiến bằng văn bản.

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Hà Tĩnh

UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương mình chậm nhất là ngày 10/10/2023.

Lập đề án phân loại đô thị; hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức lập đề án phân loại đô thị đối với thị trấn dự kiến hình thành sau sắp xếp; hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường dự kiến hình thành sau sắp theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022); trình Sở Xây dựng thẩm định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan lập đề án phân loại đô thị đối với trường hợp thành phố, thị xã dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính không trùng với phạm vi đô thị hiện có. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 15/11/2023.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thẩm định đề án phân loại đô thị, hồ sơ công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của các địa phương gửi đến; tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện quy trình, hồ sơ tại cấp tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 1210 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 26). Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31/12/2023.

Xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương mình theo mẫu; gửi hồ sơ đề án sắp xếp về Sở Nội vụ tổng hợp. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 31/3/2024.

Căn cứ phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, đồng thời rà soát đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã từ các địa phương gửi đến; tổng hợp, hoàn thiện đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 chung của tỉnh; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi các địa phương để tổ chức việc lấy ý kiến cử tri theo quy định. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 15/4/2024.

Tổ chức triển khai thực hiện đề án sắp xếp

Căn cứ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã được UBND tỉnh gửi đến, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức in ấn phiếu lấy ý kiến cử tri và triển khai việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn ĐVHC cấp xã liên quan đề án theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC; tổng hợp, báo cáo kết quả về HĐND cùng cấp, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định. Thời gian hoàn thành: Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo và thống nhất ngày tổ chức lấy ý kiến (ngày Chủ nhật) trên địa bàn toàn tỉnh, hoàn thành chậm nhất là ngày 31/5/2024.

Trên cơ sở đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã do UBND tỉnh gửi đến và kết quả lấy ý kiến của cử tri tại địa phương (đạt trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành), HĐND cấp xã, HĐND cấp huyện tại các ĐVHC có liên quan thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp các ĐVHC theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện tại kỳ họp HĐND gần nhất; hoặc tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề.

Thời gian hoàn thành:

+ HĐND cấp xã họp: chậm nhất là ngày 10/6/2024.

+ HĐND cấp huyện họp: chậm nhất là ngày 20/6/2024.

Sau khi HĐND cấp xã, cấp huyện ban hành nghị quyết, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 25/6/2024.

Trên cơ sở tờ trình (kèm đề án sắp xếp) của UBND tỉnh, HĐND tỉnh họp xem xét, ban hành nghị quyết về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Thời gian hoàn thành: Kỳ họp giữa năm 2024.

Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Hà Tĩnh

Căn cứ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã được UBND tỉnh gửi đến, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức in ấn phiếu lấy ý kiến của cử tri.

Trình Chính phủ đề án sắp xếp ĐVHC

Sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ (kèm theo hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh). Thời gian hoàn thành: chậm nhất là ngày 15/7/2024.

Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ, kịp thời tổ chức thực hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện các nội dung sau: Tổ chức công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại các đơn vị mới thành lập; Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025; Thực hiện sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương ở các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025;

Thực hiện việc thu hồi con dấu cũ, đăng ký lại con dấu mới; chuyển đổi các loại giấy tờ của cơ quan, tổ chức, danh nghiệp và Nhân dân do thay đổi địa giới hành chính, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025; Thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù và chế độ, chính sách theo các chương trình mục tiêu quốc gia đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo quy định; Rà soát, lập hồ sơ phân loại ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp trình cấp có thẩm quyền quyết định; Triển khai công tác lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast