Vinh danh 26 điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 của ngành Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Tĩnh đã có 2 tập thể, 24 cá nhân xuất sắc được vinh danh.

Chiều 20/8, Sở TN&MT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2025 và tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020.

Thi đua khen thưởng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Sở TN&MT Hà Tĩnh luôn bám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã thi đua khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu của ngành đã đề ra.

Vinh danh 26 điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở TN&MT Phan Lam Sơn trình bày tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của lĩnh vực TN&MT để cụ thể hóa các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Hoàn thành nhiều quy hoạch, kế hoạch được giao như: điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh; điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện…

Hoàn thành đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và triển khai thực hiện trên địa bàn 13/13 huyện, thành phố, thị xã; hiện đang hoàn thiện trình phê duyệt đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Vinh danh 26 điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Công tác quan trắc chất lượng môi trường được điều chỉnh tăng số lượng điểm quan trắc và tần suất quan trắc góp phần đánh giá chất lượng môi trường theo từng vùng, từng lĩnh vực. Đã thực hiện giám sát quan trắc 24/24h các dự án có nguồn phát thải lớn...

Với những thành tích trong 5 năm qua, Sở TN&MT đã được Bộ TN&MT, UBND tỉnh cùng các cơ quan tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Cờ thi đua xuất sắc của tỉnh, Bộ TN&MT; bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong ngành.

Vinh danh 26 điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Hồ Huy Thành vinh danh 2 tập thể điển hình tiên tiến là Văn phòng Sở và Văn phòng đăng ký đất đai.

Vinh danh 26 điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở TN&MT vinh danh các cá nhân điển hình tiên tiến...

Vinh danh 26 điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

... có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Chuyển biến mạnh về cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020 của Sở TN&MT đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều điểm mới mang tính đột phá; nội dung hoạt động CCHC ngày càng đi vào chiều sâu; nhận thức về CCHC đã được chuyển biến khá mạnh, từng bước giảm phiền hà, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Vinh danh 26 điển hình tiên tiến ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Việc nộp hồ sơ về lĩnh vực đất đai thông qua dịch vụ công trực tuyến giúp người dân Hà Tĩnh hạn chế tiếp xúc nơi đông người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Trong năm 2015, Sở TN&MT đã xây dựng và triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC của ngành, trong đó giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính xuống trên 50%; giảm 1/3 hồ sơ thủ tục các thủ tục hành chính.

Từ năm 2016, Sở triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, quá trình tiếp nhận, xử lý áp dụng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008. Tất cả 138 thủ tục hành chính của ngành TN&MT được thực hiện qua cơ chế một cửa và được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định.

Việc đưa vào ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đã tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tiếp cận khai thác thông tin liên quan đến thủ tục hành chính.

Hiện nay, có 39 thủ tục hành chính thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến (27 thủ tục hành chính thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 12 thủ tục hành chính thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý theo dịch vụ công trực tuyến tăng dần theo các năm.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2020 - 2025, ngành TN&MT tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp.

Theo đó, ngành tổ chức chỉ đạo thực hiện kịp thời, chất lượng công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh; quản lý chặt chẽ việc cấp phép khai thác khoáng sản theo nguyên tắc bảo vệ và tiết kiệm nguồn tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; nâng cao năng lực giám sát về môi trường, yêu cầu lắp đặt hệ thống giám sát tự động đối với các nguồn thải lớn...

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast