(Baohatinh.vn) - Huyện Thạch Hà có số lượng đơn vị thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh Hà Tĩnh nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công, đến nay, các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Huyện Thạch Hà có số lượng đơn vị thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh Hà Tĩnh nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công, đến nay, các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả.

Chiều 18/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18); Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (gọi tắt là Nghị quyết 19).

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Chủ trì hội nghị.

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã bám sát nội dung các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, từ đó chủ động triển khai; quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, cá nhân để sắp xếp bố trí hợp lí, tránh chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo. Qua tinh giản biên chế đã lựa chọn những cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất để tiếp tục công tác, phục vụ Nhân dân.

Các đơn vị sau sáp nhập, hợp nhất trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của huyện nhà.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết 18, 19.

Thạch Hà đã thực hiện các mục tiêu của nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể; khối chính quyền huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức hội có tính chất đặc thù; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; sáp nhập thôn, tổ dân phố.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Bí thư Đảng ủy xã Tân Lâm Hương Nguyễn Đình Ngụ tham luận nội dung: Khắc phục khó khăn sau sáp nhập đơn vị hành chính mới, đoàn kết, phát huy nội lực, đưa xã nhà đạt chuẩn NTM nâng cao; giải pháp tháo gỡ những khó khăn để tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQ 18-NQ/TW thời gian tới.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, các cơ quan, đơn vị đã giảm tổng số 103 người là cấp trưởng các ban, phòng, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp huyện và các chức danh chủ chốt cấp xã; giảm 13 cán bộ, công chức thuộc các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; giảm 148 cán bộ, công chức cấp xã.

Đối với viên chức, hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, tăng 94 người, do tăng biên chế thuộc ngành giáo dục; giảm 77 người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp được giao tự chủ tài chính, tự chủ tài một phần tài chính; giảm 474 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm 237 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạch Hà Nguyễn Văn Hợi chia sẻ kinh nghiệm thực hiện sáp nhập thôn, đổi tên tổ dân phố sau sáp nhập đơn vị hành chính; đề xuất một số giải pháp liên quan nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương thời gian tới.

Thạch Hà có số lượng đơn vị thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhiều so với mặt bằng chung của tỉnh nhưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công. Đến nay, các đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động hiệu quả, kinh tế tăng trưởng, văn hóa - xã hội phát triển, ANTT, an toàn xã hội đảm bảo. Nổi bật như: Nam Điền, Tân Lâm Hương, Lưu Vĩnh Sơn đạt NTM nâng cao; thị trấn Thạch Hà xây dựng đô thị văn minh có nhiều điểm sáng, phấn đấu đạt đô thị loại IV vào năm 2025.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, Nghị quyết 19, các cấp ủy cần tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu quan trọng nhất là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức; tập trung giải quyết tồn đọng, những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế để đưa ra giải pháp trong thời gian tới.

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Minh Đạo đánh giáo cao những kết quả mà huyện Thạch Hà đạt được trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị, đồng thời gợi mở thêm một số nội dung trọng tâm cần thực hiện thời gian tới.

Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy định, quy chế làm việc của bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị; quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và triển khai thực hiện các đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc quản trị tài chính, tài sản công; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết số 18, nghị quyết 19...

Các đơn vị hành chính mới ở Thạch Hà hoạt động hiệu quả

Lãnh đạo huyện Thạch Hà trao tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19.

Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” (Nghị quyết 27); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” (Chỉ thị 19).

Sau 15 năm thực hiện, Nghị quyết 27 đã tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong nhiệm vụ xây dựng lực lượng trí thức. Hiện nay, trên địa bàn có hơn 2.900 trí thức có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Lực lượng này có mặt ở tất cả các lĩnh vực đời sống, KT-XH, chính trị, KH&CN, GD&ĐT, VHNT, QP-AN, y tế… công tác ở nhiều ngành, nghề khác nhau. Chất lượng hoạt động, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ trí thức ở các doanh nghiệp từng bước được nâng lên. Đội ngũ trí thức tham gia thảo luận, phản biện xã hội các vấn đề quan trọng của địa phương.

Đối với Chỉ thị 19, cấp ủy, chính quyền huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đầu tư cơ sở vật chất trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng NTM. Công tác dạy nghề góp phần tích cực, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo từ năm 2011 là 35,6% đến năm 2021 đạt 65,39%, giúp chuyển đổi cơ cấu lao động. Gắn kết đào tạo nghề với xây dựng và phát triển mô hình kinh tế cho năng suất cao, khơi dậy tinh thần hăng say lao động, tự tin và thay đổi cách nghĩ, cách làm. Phần lớn các cơ sở dạy nghề được hợp đồng có năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu đào tạo.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]