(Baohatinh.vn) - “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

“Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBKT Tỉnh ủy đã kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy, ban hành quy chế làm việc. Ảnh tư liệu.

Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy đã kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy, ban hành quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (UBKT); xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa.

Nhiều cấp ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy chế phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cho ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chi bộ cơ sở, tháng 1/2021.

UBKT các cấp đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Trong 9 tháng năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 899 tổ chức Đảng và 707 đảng viên; giám sát 643 tổ chức Đảng và 622 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 12 tổ chức Đảng và 81 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát theo chuyên đề 350 tổ chức Đảng và 358 đảng viên; kiểm tra 482 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra công tác tài chính Đảng đối với 462 tổ chức Đảng; quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức Đảng và 471 đảng viên.

Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát huy ưu điểm, nhân rộng các nhân tố tích cực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức Đảng và đảng viên có sai phạm.

Những kết quả đó đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Chủ nhiệm Ủy ban UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng chủ trì buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Đức Thọ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2021.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ vẫn còn những hạn chế. Công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo phát hiện dấu hiệu vi phạm hiệu quả chưa cao; việc phát hiện vi phạm qua giám sát để chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Công tác kiểm tra ở một số địa phương, đơn vị có lúc thiếu trọng tâm, trọng điểm; việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm của nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát nhìn chung còn hạn chế. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng chưa đồng đều.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần cụ thể hóa và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng với nhiều những giải pháp. Trong đó, trước hết là tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Tổ kiểm tra, giám sát của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với tổ công tác liên ngành huyện Thạch Hà kiểm tra phòng, chống dịch tại nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Thạch Hà.

Trước mắt, tập trung phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn mới về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Thứ hai, đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Đối mới việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và yêu cầu nhiệm vụ chính trị thực tiễn địa phương, đơn vị mình. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực, dư luận quan tâm. Nâng cao hiệu quả việc tự kiểm tra, nhất là đối với cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, chủ động khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm ngay từ khi mới nảy sinh; kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức Đảng, đảng viên cố tình vi phạm.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả nắm tình hình, theo dõi, phát hiện thông tin dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các trường hợp tố cáo đối với tổ chức Đảng, đảng viên; hạn chế đơn vượt cấp, kéo dài làm phức tạp tình hình.

Thứ tư, thường xuyên xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ UBKT các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức tốt, có dũng khi đấu tranh với cái xấu, công tâm, khách quan, chính trực, biết đặt lợi ích của tổ chức lên trên hết, trước hết.

Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, đầy tự hào của ngành kiểm tra Đảng. Tiếp nối và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, ngành kiểm tra Đảng Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao bản lĩnh, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Nguyễn Thị Thu Trang

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh


Nguyễn Thị Thu Trang
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]