(Baohatinh.vn) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang trở thành nền nếp, ý thức tự giác, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác bắt đầu từ cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang trở thành nền nếp, ý thức tự giác, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng, phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Học Bác phù hợp với thực tiễn

Bắt đầu từ năm 2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003 về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”; năm 2006, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“”; tiếp đó, ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác bắt đầu từ cán bộ, đảng viên

Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề học Bác năm 2022.

5 năm sau, ngày 15/5/2016, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ra đời. Mới đây, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng từ năm 2006 đến nay, Bộ Chính trị đều lựa chọn các chủ đề học tập và làm theo Bác cụ thể theo từng năm để triển khai trong cả nước.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác bắt đầu từ cán bộ, đảng viên

Các chi bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt “tự soi, tự sửa” - đưa nội dung học Bác vào thực tiễn.

Thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Hà Tĩnh đã sớm ban hành đồng bộ hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện. Đồng thời, lựa chọn chủ đề học Bác bám sát tình hình thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương trên cơ sở chuyên đề hằng năm do Trung ương ban hành.

Quá trình thực hiện, tỉnh xác định rõ từng nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo các giai đoạn, trong đó, cốt lõi tập trung vào 3 nội dung chính, đó là: đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác bắt đầu từ cán bộ, đảng viên

Học và làm theo Bác đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy Đảng, chính quyền.

Hà Tĩnh cũng thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác gắn chặt với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Các nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy Đảng, chính quyền.

Chọn mũi đột phá, lan tỏa phong trào

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác bắt đầu từ cán bộ, đảng viên

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Đảng bộ huyện Thạch Hà đã chọn mũi đột phá về phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên để cụ thể hóa nội dung học Bác.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác bắt đầu từ cán bộ, đảng viên

Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đối thoại với bí thư chi bộ và cán bộ cơ sở (tháng 7/2020).

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Huyện ủy Thạch Hà cho biết: “Để thực hiện nội dung này, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành quy định yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện và lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp phải xác định việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng là việc làm trách nhiệm, tự giác, thường xuyên trong sinh hoạt và công tác; duy trì thường xuyên, chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân...”.

Với cách làm như vậy, hiện nay, cán bộ địa phương, đơn vị ở Thạch Hà đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu từ lời nói đến hành động. Hình ảnh cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở lăn xả cùng người dân trong các phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, phòng chống dịch bệnh... đã không còn xa lạ; cán bộ có thêm cơ hội gần dân, hiểu dân. Từ đó, củng cố khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn”.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác bắt đầu từ cán bộ, đảng viên

Học và làm theo Bác được người dân Hà Tĩnh cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua như xây dựng nông thôn mới...

Không chỉ phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước: xây dựng NTM, đô thị văn minh; giảm nghèo; xây dựng “văn hóa công sở”, “văn hóa doanh nghiệp”…

Nhiều địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, tạo sức lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân như: “Bát cháo tình thương”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Quỹ tình thương”; “Ngân hàng máu sống”; phong trào “Mỗi ngày một câu chuyện đẹp, một việc làm tốt”; phong trào “Báo công làm theo lời Bác”…

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Trọng Vân chia sẻ: “Việc học và làm theo Bác đang được các đảng bộ, chi bộ triển khai gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, doanh nghiệp. Đảng bộ khối đã chỉ đạo các tập thể và cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể; định kỳ 6 tháng một lần, cán bộ, đảng viên tự đánh giá và báo cáo kết quả trước chi bộ, coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên, người lao động đều nỗ lực thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, công tác quản lý, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị”.

Hà Tĩnh học tập và làm theo Bác bắt đầu từ cán bộ, đảng viên

Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ vinh danh điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng, nhân rộng hàng nghìn người tốt - việc tốt. Từ năm 2012-2021, toàn tỉnh đã vinh danh 9.608 gương điển hình tiên tiến (3.054 tập thể, 6.554 cá nhân) trong học tập và làm theo gương Bác.

Năm 2022, Hà Tĩnh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển KT-XH”.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, để việc triển khai học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thời gian tới, ngoài quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các địa phương, đơn vị, đoàn thể cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa 3 nhiệm vụ: học tập, làm theo và nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt các phong trào thi đua hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực; chú trọng bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; lấy kết quả thực hiện làm theo của tập thể, cá nhân làm căn cứ đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh.

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]