(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh do Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng nay (29/5).

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh do Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng nay (29/5).

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Cùng dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Hà Tĩnh nghiêm túc quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh

Mở đầu hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã thông báo nhanh một số kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (Khóa XII) của Đảng.

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải thông báo nhanh một số kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (Khóa XII) của Đảng.

Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 11/5 - 14/5/2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII của Đảng; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Tại hội nghị 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện nguyên tắc phân bổ đại biểu phải theo quy định của Điều lệ Đảng, có số lượng hợp lý, bảo đảm lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ đi dự Đại hội Đảng toàn quốc.

Tiếp đó, hội nghị nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Chương trình hành động số 2188-Ctr/TU, ngày 14/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị.

Theo đó, chương trình hành động số 2188 phấn đấu một số mục tiêu cụ thể: phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh đáp ứng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong giai đoạn 2021-2030 trên 10%/năm; tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15% vào năm 2030, 25% vào năm 2045; tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lược cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045; giảm lượng tiêu thụ xăng dầu trong giao thông vận tải so với dự báo nhu cầu 5%...

Để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình cũng đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Tại hội nghị, đại biểu cũng được quán triệt thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn quán triệt thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng;

Quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 7/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà quán triệt Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia

Hội nghị cũng quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh quán triệt Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Liên quan đến nội dung tổ chức đại hội Đảng bộ cấp xã, cấp huyện, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho biết: đến ngày 29/5, đã có 556/643 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội (86,47%); có 189/343 đảng bộ cơ sở thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội.

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng bổ cứu nội dung tổ chức đại hội Đảng

Tất cả các đảng bộ, chi bộ đã tổ chức đại hội đều bầu cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đủ số lượng, đúng định hướng được phê duyệt. Đối với đại hội cấp huyện, đã hoàn thành đại hội điểm cấp huyện tại 2 đơn vị là Thạch Hà, Can Lộc. Theo lộ trình, trong tháng 6 sẽ duyệt xong đại hội đảng bộ cấp huyện.

Quá trình triển khai đại hội đảng bộ cấp cơ sở còn một số tồn tại như: chất lượng tham luận không sát với chương trình hành động, dự thảo nghị quyết; nhiều đơn vị còn lúng túng trong công tác bầu cử...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng bổ cứu quy trình thực hiện tổng kết công tác nhân sự, xây dựng phương hướng, các bước lấy phiếu tín nhiệm và thực hiện 5 bước nhân sự các đảng bộ cấp huyện.

Kịp thời quán triệt nghị quyết, chỉ thị xuống tận cơ sở

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá trong thời gian có hạn nhưng hội nghị đã triển khai nhiều nội dung quan trọng và được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, tinh thần tập trung cao.

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Sau khi phân tích một số nội dung lớn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy cần soát xét lại các tài liệu, qua đó kịp thời chuyển tài liệu đến tận chi bộ, đảng bộ cơ sở.

“Quá trình quán triệt tại cơ sở cần lưu ý cách thức hiệu quả, làm thế nào để cán bộ, đảng viên, Nhân dân dễ nhớ, dễ hiểu và sát với thực tiễn” - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt cần nghiên cứu sâu, tìm hiểu rõ từng nội dung chỉ thị, nghị quyết, kết luận; từ đó, giải thích cặn kẽ từng nội dung cho Nhân dân hiểu.

Quá trình quán triệt, học tập các nội dung phải được thực hiện thống nhất, bài bản; chú ý quan tâm thời gian quán triệt hợp lý, trong trường hợp cần thiết các đồng chí báo cáo viên cùng tham gia chuyển tải nội dung.

Liên quan đến triển khai đại hội Đảng các cấp trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng 2 đảng bộ cấp huyện là Thạch Hà và Can Lộc vừa hoàn thành đại hội điểm của tỉnh, với tỷ lệ phiếu bầu đạt tương đối cao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, quá trình triển khai đại hội Đảng các cấp thời gian tới cần thực hiện chặt chẽ các bước quy trình nhân sự.

“Quan điểm quy trình nhân sự làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó. Thực hiện quy trình nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia cấp ủy lần đầu sau. Đặc biệt soát xét, sàng lọc kỹ nhân sự theo tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín, sản phẩm. Tuyệt đối không để lọt cán bộ mất uy tín vào ban chấp hành, ban thường vụ. Người đứng đầu phải gương mẫu, bản lĩnh, kiên quyết, trung thực và vì lợi ích chung. Công tác nhân sự phải được thực hiện khách quan, minh bạch; kiên quyết thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý với cán bộ vi phạm” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Về tiến độ đại hội, quyết tâm đến 15/6 hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở; khuyến khích bầu bí thư trực tiếp tại đại hội ở những đơn vị, địa phương đủ điều kiện.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]