(Baohatinh.vn) - Quán triệt các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác cán bộ đã được BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, triển khai một cách đồng bộ, với nhiều giải pháp đổi mới, hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Quán triệt các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác cán bộ đã được BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, triển khai một cách đồng bộ, với nhiều giải pháp đổi mới, hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng trao quyết định điều động đồng chí Võ Xuân Linh giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc (tháng 7/2020). Ảnh: Thúy Ngọc

Nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ 7 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả”.

Quán triệt các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác cán bộ đã được BTV Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, triển khai một cách đồng bộ, với nhiều giải pháp đổi mới, hiệu quả và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ nhìn chung chưa mạnh; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở các cơ quan, địa phương, đơn vị còn thấp; công tác đánh giá, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có những bất cập.

Chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ở Hà Tĩnh ngày càng được nâng lên.

Cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chương trình hành động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện như: xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ, tạo hành lang pháp lý để thực hiện các khâu của công tác cán bộ; đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, nhiều chiều, bằng sản phẩm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo...

Vì vậy, công tác cán bộ, nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng được nâng lên; việc sắp xếp, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, lựa chọn được những cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ còn thấp; công tác đánh giá, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có những bất cập…

Việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ chưa đồng bộ, nhất là quy hoạch cán bộ chưa gắn kết chặt chẽ với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thiếu tính liên thông giữa các cấp, ngành, giữa tỉnh, huyện và xã; thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý, quản trị giỏi, cán bộ nghiên cứu chuyên sâu trên một số lĩnh vực; thiếu cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; cơ cấu cán bộ trên các lĩnh vực chưa thực sự cân đối, hợp lý; chưa xây dựng được các cơ chế, chính sách thỏa đáng để thu hút nhân tài, tạo môi trường để cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì lợi ích chung…

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh tư liệu

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX khẳng định: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, đạo đức trong sáng, đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; gắn chặt các khâu trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Cụ thể hóa cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung. Một trong 3 mũi đột phá chiến lược của nhiệm kỳ mới đó là: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh.

Quan điểm nhất quán, xuyên suốt của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ trong giai đoạn mới là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp phải đặt trong tổng thể của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Sau khi sáp nhập, xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ hóa và nâng cao trình độ.

Để thực hiện quan điểm, định hướng nhiệm vụ trên, trước mắt cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tham mưu xây dựng mới và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quyết định, chỉ thị, kết luận của BTV Tỉnh ủy về tất cả các khâu của công tác cán bộ, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đồng bộ, nhất quán các nội dung liên quan.

Hai là, tham mưu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng gắn chặt với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; lấy chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công việc làm thước đo chủ yếu. Phương thức đánh giá phải bổ sung những yếu tố định lượng, thời gian hoàn thành công việc, tỷ lệ xử lý thỏa đáng tình huống và những giải pháp đổi mới, sáng tạo trong giải quyết công việc.

Ba là, tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ theo tinh thần Kết luận số 156-KL/TU, ngày 8/1/2020 của BTV Tỉnh ủy bằng các kế hoạch cụ thể theo từng năm, từng giai đoạn, có đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá cán bộ trước và sau luân chuyển. Hằng năm, phải xây dựng được kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ có trọng tâm, trọng điểm, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đưa Hà Tĩnh ngày càng phát triển bền vững.

Bốn là, tạo môi trường, điều kiện làm việc thuận lợi và xây dựng cơ chế để khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; kiên quyết sàng lọc không để những người năng lực, uy tín, phẩm chất kém “lọt” vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; có chế tài để xử lý những cán bộ năng lực, uy tín thấp, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, xây dựng cơ chế và ban hành các quy định để cán bộ thực sự gắn bó mật thiết với Nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Nhân dân trong giám sát và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Sáu là, nâng cao chất lượng của các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo phẩm chất, năng lực, thực sự “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Ngay sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cần sớm hoàn thiện đề án cán bộ; tham mưu ban hành nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Thế Dũng

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy


Trần Thế Dũng
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]