Hà Tĩnh tích cực nâng cao chất lượng dân số để phát triển

(Baohatinh.vn) - Để thực hiện chủ đề Tháng hành động quốc gia về dân số, ngày Dân số Việt Nam và các chỉ tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, ngành Dân số Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chuyển hướng chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển.

Sáng 9/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương cùng tham dự.

Hà Tĩnh tích cực nâng cao chất lượng dân số để phát triển

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh kỷ niệm.

Tại buổi lễ, đội ngũ cán bộ ngành dân số các cấp đã ôn lại truyền thống đáng tự hào của ngành trong 61 năm hình thành và phát triển.

Kể từ lúc có quyết định đầu tiên về công tác dân số (QĐ số 216/CP của Chính phủ, ban hành ngày 26/12/1961), công tác dân số luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo. Ở mỗi giai đoạn, thời kỳ lịch sử, tương ứng với mục tiêu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, công tác dân số đã có đóng góp to lớn, song hành cùng quá trình phát triển của dân tộc.

Hà Tĩnh tích cực nâng cao chất lượng dân số để phát triển

Văn nghệ chào mừng tại lễ mít tinh kỷ niệm Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam.

61 năm qua, đặc biệt là sau hơn 31 năm tái lập tỉnh, cùng với các lĩnh vực khác, công tác dân số của Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, ngành y tế, sự vào cuộc của chính quyền các cấp và những đóng góp của hơn 2.300 cán bộ, cộng tác viên dân số, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì các mô hình, đề án can thiệp nhằm thực hiện mục tiêu giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh trên 2 con, tiến tới ổn định quy mô dân số phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong tình hình mới, công tác dân số trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, Hà Tĩnh vẫn đang là tỉnh có mức sinh cao, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 (số con trung bình của một phụ nữ là 2,95 con), xuất cư mạnh, chưa có cơ cấu dân số vàng và đã bước sâu vào già hóa.

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12, đồng thời phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, ngành Dân số Hà Tĩnh đã đề ra một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Hà Tĩnh tích cực nâng cao chất lượng dân số để phát triển

Ông Bùi Quốc Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Cụ thể là tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số, đặc biệt là Nghị quyết 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 - khóa XII, Chương trình hành động số 955 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 21, Nghị quyết số 221 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030.

Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp phải tiếp tục xác định việc thực hiện chính sách dân số là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả công tác này.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, vận động và giáo dục; nội dung phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển, xem đây là một trong những giải pháp then chốt, cần đi trước. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác dân số theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thực hiện quản lý chuyên môn thống nhất; đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ dân số các cấp, các ngành, đáp ứng yêu cầu chuyển hướng chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển.

Xác định rõ mục tiêu dài hạn và ngắn hạn theo thứ tự ưu tiên để giao chỉ tiêu và bố trí ngân sách tương ứng cho công tác dân số theo quy định tại Nghị quyết 221 của HDND tỉnh - tối thiểu 0,15% tổng chi ngân sách thường xuyên ở mỗi cấp. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác dân số, tích cực huy động sự đóng góp của toàn xã hội; khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tích cực, tham gia có hiệu quả công tác này.

Hà Tĩnh tích cực nâng cao chất lượng dân số để phát triển

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Việt Hùng phát biểu hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam.

Tại lễ mít tinh, đại biểu đại diện các ban, ngành, địa phương đã phát biểu hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam...

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast