(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

Hà Tĩnh mừng Xuân mới, mừng Đảng tròn 90 tuổi

Nếu tư tưởng chính trị là hệ thống các quan niệm, quan điểm, chủ trương, đường lối của một chính đảng thì đạo đức cách mạng là hệ thống các giá trị, chuẩn mực đạo đức của người cộng sản được xây dựng trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp, đạo đức truyền thống của dân tộc và nhân loại.

Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

Đạo đức cách mạng đòi hỏi mỗi đảng viên phải phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện; thể hiện ở tinh thần hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Tổ quốc, nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng hết sức phục vụ sự nghiệp chung, đặt lợi ích của cách mạng, của đất nước và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Xuyên vinh danh 38 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: Phúc Quang)

Đảng ta đã chỉ rõ: Công tác tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, có vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Còn đạo đức cách mạng là cái gốc của cán bộ, đảng viên, yếu tố tạo nên chất lượng của đội ngũ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã cảnh báo: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng…

2020 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa lịch sử, văn hóa và cách mạng, đồng thời cũng là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là dịp mà các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước bằng âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng, đạo đức hiện nay là phải thường xuyên quan tâm, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là phải kiên trì, kiên quyết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là với những người đứng đầu. Qua đó, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tặng quà gia đình cựu chiến binh Nguyễn Thanh Liêm (85 tuổi, ở thôn Đồng Lĩnh, xã Yên Lộc, Can Lộc, tháng7/2019) Ảnh: Thúy Ngọc

Để thực sự nâng cao chất lượng chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng cho mọi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần xác định rõ những nội dung cốt yếu trong việc giáo dục, rèn luyện.

Trước hết, phải thường xuyên giáo dục, rèn luyện về sự trung thành với lý tưởng cách mạng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, tôn trọng và phục vụ nhân dân.

Thứ hai, phải tự giáo dục, rèn luyện tinh thần lao động gương mẫu, nhiệt huyết và sáng tạo.

Thứ ba, không chỉ rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” mà còn phải biết đấu tranh, phê phán những hiện tượng phi đạo đức.

Thứ tư, phải thường xuyên rèn luyện tinh thần nỗ lực học tập, cầu tiến bộ, hiểu rõ nền tảng lý luận của Đảng để mình tự giác tin theo, sẵn sàng phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Thứ năm, giáo dục, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và tự giác”.

Thứ sáu là giáo dục tinh thần tập thể, chống chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện lối sống lành mạnh, trong sạch. Thực tiễn đòi hỏi mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, có tinh thần tập thể cao - lo cái lo trước thiên hạ, công bằng, công tâm với mọi người thì chắc chắn dân sẽ tin, nể phục và làm theo.

Đầu xuân, nghĩ về việc giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên

Huyện ủy Đức Thọ vinh danh 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Ảnh: Đức Thiện

Có nhiều cách thức giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên như thông qua trường lớp, đào tạo, bồi dưỡng, qua việc giao nhiệm vụ, qua thi đua khen thưởng, đánh giá, qua sự giám sát và góp ý của nhân dân…, nhưng quan trọng nhất vẫn là phương thức nêu gương, phát huy tính tự giác rèn luyện của mỗi người.

Sinh thời, Bác từng nói: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Nêu gương, trước hết là một yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, bởi sức lan tỏa, hiệu ứng xã hội rất lớn. Nêu gương, cũng đồng nghĩa với tự soi, tự sửa; biết phát hiện, cảnh báo và kịp thời nhắc nhở đồng chí của mình tránh sa vào khuyết điểm, hoặc từ một lỗi nhỏ thành khuyết điểm lớn…

Mùa xuân, mùa của đơm hoa, kết trái, nhưng để có hoa thơm, trái ngọt, cây cối vừa phải tự mình cần cù hút nhụy đất, khí trời, vừa phải có thêm công sức chăm bón của người trồng. Giáo dục, rèn luyện tư tưởng, đạo đức của mỗi người cũng giống như quy luật của tự nhiên vậy.

Tin liên quan:

Võ Hồng Hải

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Võ Hồng Hải
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]