(Baohatinh.vn) - Các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thể hiện khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững phù hợp với giai đoạn mới.

Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Tiếp tục đổi mới với tư duy, tầm nhìn mới

Các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thể hiện khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững phù hợp với giai đoạn mới.

Với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa, bổ sung, phát triển đường lối đổi mới, dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có nhiều điểm mới về cách tiếp cận, mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các chủ trương và chính sách lớn. Các văn kiện thể hiện khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững phù hợp với giai đoạn mới.

Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Tiếp tục đổi mới với tư duy, tầm nhìn mới

Các văn kiện thể hiện khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững phù hợp với giai đoạn mới.

Đại hội lần này, từ yêu cầu của sự phát triển phù hợp với thực tiễn, Đảng ta nêu thêm “mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội”. Cùng với các mối quan hệ mà Đảng đã đúc rút khi tổng kết 30 năm đổi mới thì mối quan hệ này là sự bổ sung về lý luận vào sự nghiệp đổi mới, tạo nên một hệ thống các mối quan hệ có tính quy luật với tư duy mới.

Đó là, sự nghiệp đổi mới phải nắm vững quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị; quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; giữa quy luật thị trường và đảm bảo định hướng XHCN; “quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội”, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; đảm bảo Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội.

Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Tiếp tục đổi mới với tư duy, tầm nhìn mới

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ngày 28-1-2016. Ảnh: TTXVN.

Tiếp tục đổi mới về tư duy trong việc xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế chính trị, giữ vững phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và kiên định mục tiêu chính trị, tiếp tục khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, cũng như thấy rõ những khiếm khuyết cần bổ sung, hoàn thiện để tạo nên động lực mới với ý chí phát triển đất nước thịnh vượng.

Đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển hạ tầng số dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ mới, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung cho nâng cao năng suất và chất lượng lao động, tạo được sức cạnh tranh và tiếp cận với sự phát triển của thế giới.

Hết sức quan tâm đến xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển của đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tạo lập môi trường xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy tinh thần yêu nước, năng lực sáng tạo, niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng và chế độ, đem hết tài năng, trí tuệ và phẩm chất của con người Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Tiếp tục đổi mới với tư duy, tầm nhìn mới

67/67 (100%) đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong ảnh: ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, trên cơ sở quản lý xã hội đi vào chiều sâu, có hiệu quả; bảo đảm an ninh xã hội, an toàn cho mọi người; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức lành mạnh, văn minh. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN và quyền làm chủ của Nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước của dân, nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh. Thực hiện sự phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu và năng lực cầm quyền của Đảng. Xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Đảng và bảo vệ chế độ. Thực hiện tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng.

Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Tiếp tục đổi mới với tư duy, tầm nhìn mới

Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền và bối cảnh phức tạp của tình hình trong nước và thế giới hiện nay, việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng phải trên cơ sở gắn liền với xây dựng nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ của Đảng có phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ, có lương tâm và liêm chính.

Có vậy, thể chế chính trị do Đảng lãnh đạo mới đủ năng lực và uy tín; phát huy được ý chí, khát vọng, sức mạnh của toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như mục tiêu Đại hội XIII đề ra: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng XHCN”.

Đại hội XIII của Đảng với hành trang đi tới trên cơ sở phân tích khoa học thực tiễn, nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hoạch định đường lối chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong những năm tiếp theo và tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI.

Tin tưởng rằng, với tư duy và tầm nhìn mới trên cơ sở tiềm lực, sức mạnh, niềm tin, khát vọng mới, Đảng ta sẽ vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh và điều kiện mới để hoạch định và lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đặng Duy Báu


Đặng Duy Báu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]