(Baohatinh.vn) - Thay mặt BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa ban hành Quy định số 15-QĐ/TU ngày 22/9/2022 về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Hà Tĩnh ban hành quy định về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thay mặt BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa ban hành Quy định số 15-QĐ/TU ngày 22/9/2022 về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Hà Tĩnh ban hành quy định về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí Đặng Thanh Hải được điều động đến nhận công tác tại cơ quan UBKT Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thành Đông được luân chuyển giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh (tháng 7/2022).

Toàn văn Quy định số 15-QĐ/TU

Quy định bao gồm 3 phần, 12 điều: quy định chung; quy định cụ thể; tổ chức thực hiện.

Theo đó, quan điểm, nguyên tắc trong luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là:

- Công tác luân chuyển cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bảo đảm các nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu.

- Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông công tác cán bộ trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ. Cán bộ luân chuyển phải trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực, triển vọng phát triển hoặc phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

- Giải quyết hài hòa giữa luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài, đảm bảo sự ổn định, phát triển của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

- Có cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá cán bộ luân chuyển và chính sách, chế độ phù hợp tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về quy định cụ thể

Phạm vi thực hiện

- Luân chuyển từ cấp trên xuống cấp dưới, từ cấp dưới lên cấp trên, từ địa phương này sang địa phương khác; giữa các cơ quan, tổ chức cùng cấp trong hệ thống chính trị.

Đối tượng

- Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang công tác tại các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

- Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương và cán bộ giữ chức vụ cấp trưởng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, cấp trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; khuyến khích thực hiện đối với cấp phó.

- Cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) có năng lực, triển vọng.

- Trường hợp khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Nguyên tắc bố trí chức danh khi luân chuyển

Cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bố trí chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí; ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Chức danh luân chuyển

- Chức danh luân chuyển từ cấp tỉnh về cấp huyện: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và tương đương; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy. Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Chức danh luân chuyển từ cấp huyện lên tỉnh và giữa các huyện, thành phố, thị xã: bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện.

- Chức danh luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị: Trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy hoặc tương đương.

Luân chuyển, đề bạt cán bộ trẻ (ưu tiên dưới 35 tuổi tại thời điểm thực hiện quy trình luân chuyển) có năng lực, triển vọng từ cấp tỉnh xuống cấp huyện và ngược lại, từ khối Đảng, đoàn thể sang khối các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và ngược lại.

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng, chuyên viên chính và tương đương công tác tại các cơ quan cấp tỉnh;

- Ủy viên BCH các đảng bộ cấp huyện hoặc trưởng phòng và tương đương ở cấp huyện.

- Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Tiêu chuẩn, điều kiện

- Cán bộ luân chuyển phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Trong trường hợp luân chuyển giữ chức danh tương đương, nếu chưa đảm bảo đầy đủ các tiêu chí chức danh luân chuyển đến sẽ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Có trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

- Đối với cán bộ dưới 40 tuổi có thể còn thiếu một số tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhưng phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Có năng lực nổi trội, triển vọng phát triển thể hiện ở kết quả, sản phẩm công tác của cán bộ từ khi tuyển dụng vào công chức, viên chức đến thời điểm được xem xét luân chuyển (ưu tiên cán bộ có các công trình nghiên cứu, đề án, đề tài khoa học cấp tỉnh trở lên đã được ứng dụng trong thực tiễn; cán bộ nữ, cán bộ được kết nạp đảng tại trường trung học phổ thông hoặc đại học);

- Trước khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ luân chuyển phải có ít nhất 3 năm liên tục được xếp loại đảng viên, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có bằng thạc sỹ cùng chuyên ngành.

Thời gian luân chuyển

Tối thiểu là 3 năm (36 tháng), tối đa không quá 05 năm; trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định.

Nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển

- Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ vào yêu cầu công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả công tác, năng lực, sở trường của cán bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhận xét, đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Cán bộ sau luân chuyển có thể vẫn giữ nguyên vị trí công tác, bố trí chức vụ tương đương hoặc cao hơn tùy thuộc vào kết quả công tác trong thời gian luân chuyển, năng lực, trình độ của cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ.

- Trường hợp cán bộ luân chuyển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp tục bố trí ổn định công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị nơi đến thì không còn xem là cán bộ luân chuyển.

- Trường hợp trong thời gian luân chuyển bị xử lý kỷ luật hoặc có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, có dư luận không tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, quyết định.

Chi tiết quy định tải về tại đây

 • Hà Tĩnh ban hành quy định về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
  Hà Tĩnh nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các nội dung của Quy định 80-QĐ/TW

  Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị các địa phương chủ động nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các nội dung của Quy định 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW; thẳng thắn trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ ở cơ sở để Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt, có giải pháp tháo gỡ.

 • Hà Tĩnh ban hành quy định về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
  Hà Tĩnh công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

  Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 • Hà Tĩnh ban hành quy định về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
  Thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận trong công tác tổ chức ...

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị, thời gian tới, ban tổ chức các cấp tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]