(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị về việc thực hiện các nội dung sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng yêu cầu và lộ trình thời gian theo quy định.

Đảm bảo yêu cầu, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị về việc thực hiện các nội dung sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng yêu cầu và lộ trình thời gian theo quy định.

Đảm bảo yêu cầu, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng trao đổi với cán bộ huyện Vũ Quang về phát triển sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã có ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp xây dựng đề án, phương án chi tiết thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã gửi Sở Nội vụ tổng hợp.

Đối với các huyện, thành phố, thị xã có ĐVHC cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp nhưng đề xuất chưa sắp xếp thì tập trung giải trình cụ thể, phân tích rõ các yếu tố đặc thù trong đề án để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình Chính phủ đề án chi tiết sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

 • Đảm bảo yêu cầu, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh
  Hà Tĩnh thông tin chi tiết lộ trình và số xã phải sắp xếp, sáp nhập

  Hà Tĩnh là địa phương có nhiều đơn vị hành chính cấp xã quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập quy hoạch dài hạn, kế hoạch định hướng phát triển KT-XH tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng; nguồn lực cho phát triển bị phân tán.

Chủ động, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, đề xuất phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp (hoàn thành trước ngày 15/7/2019).

Chủ động triển khai thực hiện các nội dung có liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri tại địa bàn các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC (riêng đối với thời gian niêm yết danh sách cử tri, thời gian phải hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 6 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH/14; lập báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri theo mẫu gửi kèm Văn bản số 690/SNV-XDCQ&TCBC ngày 24/5/2019 của Sở Nội vụ (hoàn thành trước ngày 30/7/2019).

Phối hợp tổ chức lấy ý kiến đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đối với đề án sắp xếp từng ĐVHC cấp xã sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và lập báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND các cấp theo mẫu gửi kèm Văn bản số 690/SNV-XDCQ&TCBC ngày 24/5/2019 của Sở Nội vụ (thời gian hoàn thành lấy ý kiến HĐND cấp xã trước ngày 10/8/2019, cấp huyện trước ngày 15/8/2019).

Đối với UBND thị xã Hồng Lĩnh: Giải trình cụ thể, phân tích rõ các yếu tố đặc thù đối với việc không thực hiện sắp xếp xã Thuận Lộc trong giai đoạn này để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Báo cáo lịch sử hình thành, quá trình phát triển, thành tựu KT-XH trong những năm qua; phương án quy hoạch tổng thể của thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn tới gửi Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ xem xét quyết định (hoàn thành trước ngày 28/6/2019).

Tổ công tác theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh tập trung phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã đôn đốc, chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện xây dựng đồ án, phương án chi tiết; quá trình thực hiện các nội dung có liên quan đến việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

Đảm bảo yêu cầu, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh

Tổng số ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 80 đơn vị, trong đó có 51/63 xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 19 xã liên quan và 10 xã khuyến khích sắp xếp. Ảnh: Đậu Hà

Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng đề án, phương án chi tiết thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã trình UBND tỉnh để tổ chức lấy ý kiến cử tri (hoàn thành trước ngày 5/7/2019); tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định đối với thị xã Hồng Lĩnh và 12 ĐVHC cấp xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp nhưng đề xuất chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này (hoàn thành trước ngày 10/7/2019).

Hoàn thiện đề án, phương án chi tiết thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã và báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trình UBND tỉnh để tổ chức lấy ý kiến HĐND các cấp (trình UBND tỉnh và hồ sơ đề án để gửi xin ý kiến HĐND các cấp trước ngày 5/8/2019, hoàn thành lấy ý kiến HĐND tỉnh trước ngày 20/8/2019).

Hoàn thiện hồ sơ đồ án, phương án chi tiết thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trình Bộ Nội vụ (hoàn thành trước ngày 30/8/2019).

Tham mưu dự toán kinh phí đề xuất Trung ương hỗ trợ trong thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã (hoàn thành trước ngày 30/6/2019). Tổ chức lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu phương án bố trí, sắp xếp số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở các xã mới thành lập (hoàn thành trước ngày 30/7/2019).

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu phương án; cơ chế chính sách tổng thể, thống nhất trong toàn tỉnh để giải quyết số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sắp xếp (hoàn thành trước ngày 20/7/2019).

Tổng hợp, tham mưu kiến nghị, đề xuất Quốc hội, Chính phủ ban hành chính sách chung để giải quyết các vấn đề liên quan sau sắp xếp.

Sử Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu dự toán kinh phí đề xuất Trung ương hỗ trợ trong thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã; chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu phương án giải pháp cụ thể để sử dụng hiệu quả trụ sở tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp (hoàn thành trước ngày 30/8/2019); phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí trong việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã; hướng dẫn các cơ quan, địa phương lập dự toán phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng hoặc điều chỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể ĐVHC của tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Y tế, Sở GD&ĐT theo chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án bố trí tổ chức bộ máy, số người làm việc tại các trạm y tế, trường học trên địa bàn các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, của các ngành, các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã...

Tin liên quan:
 • Đảm bảo yêu cầu, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh
  Hà Tĩnh thông tin chi tiết lộ trình và số xã phải sắp xếp, sáp nhập

  Hà Tĩnh là địa phương có nhiều đơn vị hành chính cấp xã quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập quy hoạch dài hạn, kế hoạch định hướng phát triển KT-XH tầm vĩ mô cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng; nguồn lực cho phát triển bị phân tán.

 • Đảm bảo yêu cầu, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh
  Chủ tịch UBMTTQ Hà Tĩnh: Nhân dân đồng thuận, tin tưởng chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính

  Hà Tĩnh đang tập trung cao việc thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 32 NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ và các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Xung quanh nội dung này, PV Báo Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]