(Baohatinh.vn) - Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Hà Tĩnh ban hành nghị quyết về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Ngày 31/5/2023, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Nghị quyết bao gồm 4 phần: tình hình và nguyên nhân; quan điểm, mục tiêu; nhiệm vụ, giải pháp; tổ chức thực hiện.

Hà Tĩnh ban hành nghị quyết về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tháng 4/2023.

TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành và các địa phương, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó lực lượng công an phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đô thị văn minh.

Tuy vậy, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các thị xã trong tỉnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đồng đều; ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên, người dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đô thị văn minh chưa cao. Một số cán bộ, chiến sỹ công an phường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu.

Hà Tĩnh ban hành nghị quyết về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”

Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” thực hiện các chỉ tiêu triển khai Luật Cư trú năm 2020 và nâng cao chất lượng Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) của Chính phủ”.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên do sự phát triển kinh tế đô thị phát sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao và nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng công an phường cũng như trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tập trung chủ yếu ở các đô thị.

Trong khi đó, đội ngũ công an phường, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác nhiều nơi còn thiếu thốn. Một số cấp ủy, chính quyền phường chưa quan tâm đúng mức công tác bảo đảm an ninh, trật tự đô thị.

Thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dự báo có những tiềm ẩn phức tạp. Thành phố Hà Tĩnh và các thị xã là địa bàn trọng điểm hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, quốc tế; là mục tiêu chống phá của các đối tượng cực đoan, phản động.

Tình hình đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh nói chung, công an phường nói riêng phải quán triệt sâu sắc, tập trung thực hiện hiệu quả các 2 chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh trong tình hình mới.

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm chỉ đạo

- Xây dựng lực lượng công an phường đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, gắn với thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng địa phương, đơn vị.

- Huy động tối đa nguồn lực để xây dựng lực lượng công an phường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công an phường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân chuyên nghiệp, có kỹ năng nghiệp vụ tốt, thân thiện, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu đảm bảo các tiêu chí theo Quyết định số 5764/QĐ-BCA-V05 ngày 13/7/2021 của Bộ Công an về Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Năm 2023, các thị xã, thành phố chọn 1 đơn vị công an phường để xây dựng thí điểm điển hình, kiểu mẫu; năm 2024, triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; đến hết năm 2025, có ít nhất 30% đơn vị công an phường đạt các tiêu chí điển hình, kiểu mẫu.

Giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng 100% đơn vị công an phường trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Hà Tĩnh ban hành nghị quyết về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”

Công an TP Hà Tĩnh triển khai công tác kiểm tra chuẩn bị điều kiện đảm bảo ANTT tại nơi diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tỉnh tháng 5/2023.

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, xây dựng công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

2. Đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả các mặt công tác

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

4. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết gắn với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về xây dựng lực lượng công an nhân dân; chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tham mưu đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” và triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu.

3. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo ban hành các chính sách liên quan đến chủ trương đúng với các quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và tăng cường giám sát việc thực hiện.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Đảng ủy Công an tỉnh xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết.

5. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

- Hướng dẫn, cụ thể hóa Bộ tiêu chí tạm thời của Bộ Công an về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” để thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7. Nghị quyết được quán triệt đến chi bộ và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân.

Tải toàn văn nghị quyết TẠI ĐÂY

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]