"Thành tích của phong trào nông dân và của Hội Nông dân Việt Nam là rất to lớn, đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước...Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn,... còn là những vấn đề rất đáng quan ngại" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tình trạng nông dân bỏ ruộng, bỏ nông thôn là đáng quan ngại"

"Thành tích của phong trào nông dân và của Hội Nông dân Việt Nam là rất to lớn, đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước...Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn,... còn là những vấn đề rất đáng quan ngại" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2018 – 2023), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong nhiệm kỳ VI vừa qua, Hội Nông dân Việt Nam (HNDVN) đã có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, công tác hội và phong trào nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nông dân; vận động tuyên truyền giúp cho nông dân hiểu, đồng thuận thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nông nghiệp, nông thôn nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống của nông dân được cải thiện về mọi mặt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tình trạng nông dân bỏ ruộng, bỏ nông thôn là đáng quan ngại”

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các thành tích mà HNDVN đã đạt được, thứ nhất, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nông dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn. Nhờ đó, thời gian qua, mặc dù ngành nông nghiệp nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường nông sản thế giới, nhất là xu thế bảo hộ mậu dịch, nhưng giai cấp nông dân nước ta đã từng bước vượt qua làm nên những kỳ tích mới, nông nghiệp nước ta vẫn phát triển ổn định, kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao. Nông nghiệp trở thành trụ đỡ để nền kinh tế quốc dân vượt qua suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu. Công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống của nông dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn đã từ 75,8 triệu đồng năm 2012 lên 130 triệu đồng năm 2017, góp phần quan trọng vào xóa đói, giảm nghèo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết thêm, HNDVN đã có những sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều hoạt động hình thức mới, được dư luận xã hội đánh giá cao, những hoạt động phong phú thiết thực đó đã tạo điều kiện, động lực thúc đẩy phong trào nông dân cả nước phát triển mạnh mẽ, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân tỷ phú. Hoạt động của các cấp Hội nông dân đã góp phần đưa nhanh khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân. Công tác tập hợp, vận động nông dân có nhiều đổi mới, điển hình là việc triển khai đề án xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp góp phần nâng cao tỷ lệ nông dân tham gia tổ chức Hội.

Thứ hai, chất lượng của đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã được nâng lên. Công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng chủ trương chính sách, tháo gỡ khó khăn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các cấp Hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhất là trong việc tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Thứ ba, đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước những năm qua đã làm thay đổi tư duy của những người nông dân vốn quen với nếp sản xuất truyền thống nhỏ lẻ và manh mún, giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, chất lượng được nâng lên. Tỷ lệ Hội viên nông dân được đào tạo nghề ngày càng cao, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Phong trào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó, phong trào giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu, phong trào hiến đất làm đường giao thông và các công trình công cộng là những việc làm mang ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc. Tình làng nghĩa xóm, nếp sống văn hóa ở nông thôn có nhiều tiến bộ, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân xuất sắc được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao nhiều phần thưởng cao quý. Thành tích của phong trào nông dân và của HNDVN là rất to lớn, đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, bên cạnh những thành tích tiến bộ, công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua cũng còn những hạn chế, bất cập như: Nội dung, phương thức hoạt động vẫn chậm được đổi mới; công tác tham gia xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội còn hạn chế; một bộ phận cán bộ Hội thiếu sâu sát, không nắm được tâm tư, nguyện vọng của nông dân; công tác tuyên truyền vận động nông dân còn yếu; phong trào nông dân phát triển chưa đồng đều; công tác Hội chưa khơi dậy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp còn lung túng; công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm; năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp còn thấp; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được khắc phục; đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn; tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, rời bỏ nông thôn, thiếu hợp tác trong sản xuất liên doanh liên kết còn là những vấn đề rất đáng quan ngại.

“Ở đây, có trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là có trách nhiệm của Tổ chức Hội Nông dân” – Tổng Bí thư, Chủ tịch lưu ý.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tình trạng nông dân bỏ ruộng, bỏ nông thôn là đáng quan ngại”

Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ 11 - 13/12).

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội xem xét, thảo luận cho ý kiến quyết định:

Một là, các cấp HNDVN cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động đoàn kết nông dân thực hiện trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị-xã hội to lớn của Đảng và Nhà nước. Mỗi cán bộ Hội viên nông dân cần hiểu rõ sự nghiệp hóa – công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, trong đó, Hội viên nông dân đóng vai trò chủ thể, vừa là lực lượng thực hiện vừa là người được thụ hưởng thành quả, để từ đó huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài; làm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta có bước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa; phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh và hiện đại.

Hai là, các cấp Hội cần phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương các thành phần kinh tế để tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn dịch vụ, hỗ trợ nông dân cung cấp kịp thời chi thức mới về khoa học công nghệ và những cơ hội, thách thức cỉa quá trình toàn cầu hóa, của quá trình cách mạng công nghiệp lần thứ 4, của biến đổi khí hậu, giúp nông dân có đủ thông tin và điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu và xóa đói giảm nghèo bền vững. Tập trung tuyên truyền giáo dục làm cho cán bộ Hội viên nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, về Đảng và Tổ chức Hội. Phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tương thân, tương ái, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng…

Ba là, HNDVN cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức, nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp nông dân; đủ sức tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Bốn là, nâng cao hơn nữa năng lực của Ban chấp hành HNDVN trong lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân. Nghị quyết Hội nghị Trung ương VII khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh đã xác định: HNDVN là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới…

Tin liên quan:

Theo Dân trí


Theo Dân trí

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]