(Baohatinh.vn) - Bên cạnh ghi nhận kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện phong trào ở các địa phương, đơn vị...

Những kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thể hiện rõ sự đồng thuận của Nhân dân

Bên cạnh ghi nhận kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện phong trào ở các địa phương, đơn vị...

Những kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thể hiện rõ sự đồng thuận của Nhân dân

Sáng nay (23/2), Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo công tác gia đình tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập chủ trì hội nghị. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng tham dự.

Năm 2020, mặc dù chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh, một số hoạt động văn hóa, thể thao không được tổ chức nhưng nhìn chung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Những kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thể hiện rõ sự đồng thuận của Nhân dân

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập báo cáo tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Toàn tỉnh có 340.584 gia đình văn hóa, đạt 90,9%. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai.

Tính đến cuối năm 2020, số xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa là 152/182 xã (đạt 83%), tiêu chí văn hóa là 166/182 xã (đạt 91%); 85 xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt 46,7%); 14/34 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 41,1%).

Những kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thể hiện rõ sự đồng thuận của Nhân dân

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam: Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã lồng ghép nội dung tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng, thực hiện các nội dung của phong trào, nhất là văn minh trong việc cưới hỏi.

Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa phát triển nhanh, mạnh mẽ. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 1.863/1.977 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 94,2%.

Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiếp tục được các cấp, ngành, địa phương đôn đốc thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 840/1.364 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 61,5%.

Những kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thể hiện rõ sự đồng thuận của Nhân dân

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh: Cần làm rõ, khắc phục tình trạng tỷ lệ đạt chuẩn văn hóa của các khối cơ quan, doanh nghiệp thấp hơn nhiều so với các thôn, tổ dân phố.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo được các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể thường xuyên phát động, được đông đảo cán bộ và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Phong trào “Người tốt, việc tốt” tiếp tục được phát động rộng rãi. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt được biểu dương trên các lĩnh vực...

Những kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thể hiện rõ sự đồng thuận của Nhân dân

Phó Ban VH-XH (HĐND tỉnh) Đào Anh Nga: Cần quan tâm hơn đến chiều sâu, chất lượng các danh hiệu văn hóa.

Các nội dung về: đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, môi trường văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở được tập trung triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đối với công tác gia đình, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng 17 mô hình câu lạc bộ điểm về gia đình theo chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL. Các cấp hội đã tập trung phát triển hội viên, củng cố nâng cao chất lượng các mô hình thu hút hội viên. Công tác tập huấn, tuyên truyền về công tác gia đình được các địa phương, đoàn thể quan tâm, không ngừng đổi mới về hình thức, nội dung.

Những kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thể hiện rõ sự đồng thuận của Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra nhiều mục tiêu quan trọng về văn hóa. Để đạt được các mục tiêu này đòi hỏi phải có các giải pháp căn cơ, cụ thể ngay từ bây giờ, bằng việc tham mưu xây dựng, triển khai các đề án và có cơ chế, chính sách phù hợp.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ban chỉ đạo trong năm 2021. Trong đó, chú trọng tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đối với huyện được phân công phụ trách. Việc đánh giá xếp loại thi đua cuối năm của các đơn vị, địa phương phải gắn với kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, xây dựng các mô hình, điển hình văn hóa các cấp. Duy trì và tổ chức hoạt động hiệu quả đối với các mô hình đã triển khai trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Những kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thể hiện rõ sự đồng thuận của Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị Sở VH-TT&DL phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tỉnh phương án hoàn thiện lại bộ máy Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo công tác gia đình theo hướng phù hợp, tránh chồng chéo.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Điều này thể hiện rõ nhất sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của ban chỉ đạo, nhất là sự chồng chéo về bộ máy; vai trò chỉ đạo của các ngành, các thành viên ban chỉ đạo chưa rõ nét; hiệu quả trong việc kiểm tra, đánh giá thực hiện các tiêu chí của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chưa cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề nghị Sở VH-TT&DL phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tỉnh phương án hoàn thiện lại bộ máy Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Chỉ đạo công tác gia đình theo hướng phù hợp, tránh chồng chéo. Xây dựng quy chế hoạt động, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên và đề ra các chỉ tiêu cụ thể của các chương trình, phong trào.

Soát xét, xử lý các tồn tại trong việc sử dụng thiết chế văn hóa để có phương án sử dụng hiệu quả, phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL khắc phục những tồn tại trong việc kiểm tra, đánh giá thực hiện các bộ tiêu chí của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham mưu tỉnh các phương án tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện phong trào ở các địa phương, đơn vị.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]