(Baohatinh.vn) - Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là phương thức, chức năng lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đóng góp quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là phương thức, chức năng lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cách đây 74 năm, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16/10/1948 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Quyết nghị nêu rõ: “... Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng...”.

Công tác kiểm tra, giám sát đóng góp quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đại biểu Hà Tĩnh dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Trải qua 74 năm phát triển và trưởng thành, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là thực hiện các nghị quyết của trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

UBKT các cấp cũng đã đề xuất, tham mưu các chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng trong công cuộc phòng chống quan liêu, tham nhũng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát đóng góp quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cán bộ làm công tác kiểm tra ở Hà Tĩnh tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 do UBKT Trung ương tổ chức.

Cùng với sự phát triển của ngành Kiểm tra toàn quốc, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hà Tĩnh luôn phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, nỗ lực thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, với nhiệm vụ “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm”, UBKT các cấp đã triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đóng góp quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức các kỳ họp theo định kỳ mỗi tháng 1 lần.

Chỉ riêng trong 9 tháng năm 2022, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 3/3 cuộc kiểm tra, 2/3 cuộc giám sát theo kế hoạch năm. UBKT Tỉnh ủy đã triển khai, thực hiện quy trình các cuộc kiểm tra, giám sát đạt 85,7% so với kế hoạch (riêng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm vượt 166% số tổ chức đảng và vượt 300% số đảng viên so với kế hoạch đề ra).

UBKT Tỉnh ủy cũng tổ chức các hội nghị để quán triệt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; triển khai các văn bản mới của Trung ương; tham mưu xây dựng dự thảo các văn bản: Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bổ sung, sửa đổi); Chỉ thị: “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Đồng thời góp ý dự thảo các văn bản liên quan đến kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra Đảng...

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 687 tổ chức đảng và 747 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 388 tổ chức đảng và 535 đảng viên. Cấp ủy và chi bộ thi hành kỷ luật 315 đảng viên; thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng.

UBKT hai cấp (huyện, xã) đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 23 tổ chức đảng và 105 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 351 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 229 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 316 tổ chức đảng và 350 đảng viên.

UBKT huyện ủy và tương đương, UBKT cấp cơ sở thi hành kỷ luật 89 đảng viên với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi đảng.

Thông qua việc kiểm tra, giám sát, xử lý tổ chức đảng, đảng viên đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng và củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; đưa ra khỏi tổ chức những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất mà còn góp phần phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân tiên tiến, xuất sắc.

Công tác kiểm tra, giám sát đóng góp quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thanh tra Sở Y tế kiểm tra một số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, bám sát Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, với phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, qui định… của Đảng và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Mở rộng giám sát trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực; nâng cao tính chủ động để kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Đồng thời chủ động dự báo, kịp thời tham mưu ban hành các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, ứng xử có văn hóa, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang: “Tuyệt đối trung thành với Ðảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật”".

Để làm được điều đó, các tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý phải thường xuyên rèn luyện, thực sự nêu gương, thường xuyên tự kiểm tra để phát hiện những hạn chế, khuyết điểm và chủ động khắc phục, chấn chỉnh, không để xẩy ra vi phạm.

UBKT cấp trên cần quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân.

Hà Linh


Hà Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]