(Baohatinh.vn) - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, luôn được BCH Đảng bộ TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) quan tâm, chú trọng đúng mức.

Những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng, luôn được BCH Đảng bộ TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) quan tâm, chú trọng đúng mức.

Những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh

Những năm qua, BTV Thị ủy đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt và ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, trong đó, đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 02 ngày 3/2/2021 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025” (Nghị quyết 02), tạo chuyển biến rõ nét.

Chuyển biến về tư tưởng, nhận thức, trách nhiệm của đảng viên

Từ khi ban hành Nghị quyết 02 đến nay, Đảng bộ TX Kỳ Anh đã tổ chức 336 cuộc sinh hoạt điểm, trong đó, 215 cuộc sinh hoạt chuyên đề. Hằng tháng, mỗi đảng ủy cơ sở chỉ đạo ít nhất 1 chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt điểm luân phiên; đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố, mỗi năm ít nhất 2 lượt sinh hoạt điểm, trong đó, ít nhất 1 cuộc sinh hoạt điểm chuyên đề.

Những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh

Buổi sinh hoạt chi bộ điểm ở khối trường học tại Trường THCS Sông Trí

Việc tổ chức sinh hoạt điểm để làm cơ sở rút kinh nghiệm, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; hằng quý tổ chức rút kinh nghiệm chung cho toàn thị xã để bổ cứu về phương pháp, cách làm cụ thể, sát hợp đối với từng loại hình chi bộ trên địa bàn.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm và rút kinh nghiệm tại chỗ đã trở thành “trục xoay” cho việc triển khai các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở TX Kỳ Anh. Đồng thời, tạo các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thị xã, góp phần rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, bí thư và đảng viên chi bộ.

Những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh

BTV Thị ủy Kỳ Anh chỉ đạo sinh hoạt chi bộ điểm. Trong ảnh: Buổi sinh hoạt chi bộ điểm tại TDP Liên Phú (phường Kỳ Liên).

Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, chế độ sinh hoạt và đảng viên tham gia đầy đủ, nền nếp hơn; nội dung sinh hoạt không ngừng được bổ cứu sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ; phân công đảng viên được sát hợp hơn, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt được phát huy; sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên sâu sát, cụ thể đối với từng loại hình chi bộ đảng.

Phát huy vai trò của đảng viên, chi ủy viên và bí thư chi bộ

Việc tổ chức luân phiên sinh hoạt chi bộ điểm và rút kinh nghiệm tại chỗ đã “điểm huyệt” đúng điểm yếu bấy lâu trong sinh hoạt chi bộ, đó là hời hợt trong khâu chuẩn bị, từ việc lựa chọn nội dung, phân công cấp ủy viên chuẩn bị, đánh giá và phân công nhiệm vụ đảng viên dẫn đến sự nhàm chán, đơn điệu trong tổ chức sinh hoạt.

Những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh

Sinh hoạt chi bộ điểm hiện đã triển khai ở khối nông thôn, trường học, cơ quan, khối doanh nghiệp và khối lực lượng vũ trang ở TX Kỳ Anh. Trong ảnh: Chi bộ Ban Tổ chức Thị ủy sinh hoạt chi bộ điểm của khối cơ quan.

Vì vậy, việc tham gia sinh hoạt chi bộ của thành viên đoàn công tác cấp ủy cấp trên, các bí thư, phó bí thư chi bộ “bạn” đã tạo áp lực để công tác chuẩn bị chu đáo hơn, đặc biệt là sự góp ý rút kinh nghiệm tại chỗ sau mỗi cuộc sinh hoạt của đại biểu, các chi bộ “bạn” đã kích vào lòng tự trọng của bí thư, cấp ủy viên cũng như đảng viên của chi bộ, từ đó mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu có trách nhiệm hơn, sáng tạo hơn trong nỗ lực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 02, công tác xây dựng chi bộ Đảng ở Đảng bộ TX Kỳ Anh đã có bước chuyển biến rõ nét. Nghị quyết đã đi vào cuộc sống, từng bước xây dựng chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Một số kinh nghiệm từ thực tiễn

Một là, thận trọng, kỹ càng trong xây dựng đề án và triển khai nghị quyết. Để có cơ sở xây dựng đề án và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02, BTV Thị ủy đã triển khai 3 giai đoạn: thứ nhất chọn Đảng ủy Cơ quan Thị ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan làm điểm để thảo luận, rút kinh nghiệm.

Những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh

Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ vào tháng 12/2020

Từ đó lựa chọn các loại hình chi bộ khác nhau để làm điểm mở rộng, thảo luận, rút kinh nghiệm diện rộng trước khi chỉ đạo triển khai đại trà việc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm. Nhờ vậy, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của BTV được bổ cứu các giải pháp sát hợp với từng loại hình chi bộ Đảng.

Hai là, có sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt và đồng bộ của cấp ủy các cấp để chủ trương của BTV Thị ủy đi vào cuộc sống, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. BTV thành lập các đoàn công tác gồm 106 cán bộ, hằng tháng, mỗi chi bộ đều có cán bộ về dự sinh hoạt để tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đảng viên phản ánh kịp thời với cấp ủy Đảng cấp trên.

Những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tập trung vào các chủ trương cấp ủy đã ban hành, chú trọng việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cấp dưới và chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị của chi ủy; sổ biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ; biểu dương, phê bình các tập thể, cá nhân trong thực hiện nghị quyết; kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nhân rộng điển hình những đơn vị làm tốt tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Sau kiểm tra, giám sát phải thông báo kết luận để các chi bộ biết, đồng thời có các giải pháp, hình thức phù hợp để trao đổi kinh nghiệm, phát động thi đua giữa các chi bộ Đảng.

Những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ thị xã Kỳ Anh

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ TX Kỳ Anh vững mạnh về mọi mặt.

Kết quả bước đầu của “Chủ trương đúng, cộng với cách làm hay” về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ TX Kỳ Anh vững mạnh về mọi mặt, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, sớm đưa TX Kỳ Anh trở thành thành phố phía Nam Hà Tĩnh.

Phan Duy Vĩnh

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã


Phan Duy Vĩnh
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]