(Baohatinh.vn) - Xác định công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên.

Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh - những chuyển biến tích cực

Xác định công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 110 tổ chức cơ sở đảng, 8.418 đảng viên; trong đó có 40 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, với 3.478 đảng viên (32 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước, với 3.105 đảng viên; 8 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần, tư nhân, với 373 đảng viên).

Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh - những chuyển biến tích cực

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 600 bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh, tháng 11/2021.

Quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 08 - NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn; hằng năm ban hành kế hoạch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng quan tâm công tác phát triển đảng.

Từ sau Đại hôi Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 600 đồng chí; 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 471 đồng chí; tổ chức 13 lớp đối tượng đảng cho 865 quần chúng, trong đó có 346 quần chúng trong doanh nghiệp; công tác kết nạp đảng viên được quan tâm, chú trọng, đã kết nạp 586 đảng viên, trong đó 177 đảng viên trong doanh nghiệp.

Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh - những chuyển biến tích cực

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01 và Chỉ thị số 01 của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp, tháng 11/2021.

Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng từng bước được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Nhìn chung, đội ngũ đảng viên mới có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh.

Tuy vậy, một số doanh nghiệp địa bàn hoạt động và nơi cư trú của công nhân phân tán… dẫn đến khó khăn trong công tác vận động, bồi dưỡng người lao động phấn đấu vào Đảng. Một số chủ doanh nghiệp, cấp ủy trong doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng viên. Một số tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp chưa phát huy tốt vai trò, chức năng trong công tác tham mưu xây dựng Đảng, đoàn thể, trong đó có việc thuyết phục, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Một bộ phận người lao động chủ yếu quan tâm đến việc nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống, chưa mặn mà với các hoạt động công tác Đảng, đoàn thể, do vậy, lực lượng người lao động trong các doanh nghiệp rất lớn nhưng việc phát triển đảng viên hằng năm chưa nhiều.

Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh - những chuyển biến tích cực

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Điện lực Cẩm Xuyên, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Để đạt được chỉ tiêu về kết nạp đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó năm 2022 phấn đấu kết nạp 250 đảng viên, trong đó 110 đảng viên trong doanh nghiệp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp, cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trong doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ người lao động.

Cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó trước hết là tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng nói chung, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng; xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện. Xác định công tác phát triển đảng là một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức đảng hằng năm.

Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng, quê hương, đất nước... cho người lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo và sự nghiệp đổi mới của Đảng; nâng cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng viên theo kế hoạch của Đảng ủy Khối, cấp ủy trong các doanh nghiệp cụ thể hóa kế hoạch phát triển đảng viên cho phù hợp; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, lựa chọn những người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích vào Đảng đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phong trào của cơ quan, đoàn thể. Coi trọng cả số lượng và chất lượng, không vì số lượng mà giảm chất lượng đảng viên mới.

Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh - những chuyển biến tích cực

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trạm đường sông số 2-3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức phát động thi đua, tích cực thực hiện việc chuyển đổi số, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên... nhằm thu hút, tăng cường lực lượng; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; làm nòng cốt tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên mới; thực hiện tốt việc kiểm tra, nhận thức đối với quần chúng khi xét kết nạp Đảng. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tin liên quan:
 • Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh - những chuyển biến tích cực
  Phát triển Đảng viên ở Nghi Xuân: “Tre già, măng chậm mọc”!

  Lực lượng lao động trẻ thoát ly đông, công tác tạo nguồn đảng viên mới gặp nhiều khó khăn đang là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác phát triển đảng viên tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) gặp nhiều trở ngại.

 • Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh - những chuyển biến tích cực
  Sớm ban hành đề án về công tác Đảng, đoàn thể trong các DN Hà Tĩnh

  Chiều 22/3, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để nghe và cho ý kiến về “Đề án Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

 • Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh - những chuyển biến tích cực
  Đẩy mạnh phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

  Những năm qua, việc phát triển đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp (DN) nói chung, DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng theo tinh thần Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) trên địa bàn tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh…

 • Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ở Hà Tĩnh - những chuyển biến tích cực
  Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

  Chiều 12 và sáng 13/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thảo luận tại Đoàn về Dự thảo báo cáo các văn kiện. Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình điều hành tổ thảo luận Hà Tĩnh.

Phan Xuân Bính

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh


Phan Xuân Bính
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]