(Baohatinh.vn) - Nhận thức sâu sắc về vai trò nền tảng của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, BCH Đảng bộ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, trong đó xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên là khâu then chốt.

Thị xã Kỳ Anh quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên

Nhận thức sâu sắc về vai trò nền tảng của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, BCH Đảng bộ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, trong đó xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên là khâu then chốt.

Xác định mũi đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực tiễn xây dựng Đảng

Xác định rõ vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kỳ Anh khoá II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xác định: “Đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác cán bộ, đảng viên là một trong ba mũi đột phá chiến lược xuyên suốt nhiệm kỳ của Đảng bộ thị xã.

Để triển khai các mũi đột phá và nhiệm vụ trọng tâm trên, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cùng nhiều văn bản để tập trung lãnh đạo đồng bộ việc đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thị xã Kỳ Anh quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên

Thị ủy Kỳ Anh tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ vào tháng 12/2020

Lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp, chia tách, sáp nhập và đề nghị thành lập mới các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị. Sau gần 8 năm thành lập, thị xã Kỳ Anh hiện có 31 tổ chức cơ sở đảng (với 11 đảng bộ xã, phường; 20 đảng bộ, chi bộ khối cơ quan), 172 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, hơn 4.300 đảng viên.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, Thị ủy Kỳ Anh đã cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nói riêng; phân công các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, đồng thời giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cấp uỷ ở cơ sở.

Năm 2022, Đảng bộ TX Kỳ Anh có 28/31 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt 90,3%).

Chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Bằng những giải pháp đồng bộ, cụ thể, quyết liệt, đặc biệt với việc ban hành Nghị quyết chuyên đề số 02, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy đã góp phần chỉnh đốn nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thị xã Kỳ Anh quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ TX Kỳ Anh vững mạnh về mọi mặt.

Nội dung sinh hoạt chi bộ không ngừng được bổ cứu sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ, gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Việc phân công nhiệm vụ đảng viên được cụ thể hoá gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên hoặc nhóm đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt tiếp tục được phát huy tốt, nhất là trong quá trình thảo luận đã tạo được không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết trong Đảng và chi bộ nghiêm túc tiếp thu một cách cầu thị để thảo luận và biểu quyết theo nguyên tắc của tổ chức Đảng.

Công tác cán bộ cơ sở được chú trọng. Cấp ủy các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp xã, phường. Sau đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường đã được kiện toàn. Cơ bản thực hiện nghiêm túc chủ trương bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận; nhất quán bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở.

Năm 2022, Đảng bộ TX Kỳ Anh đã mở 14 lớp bồi dưỡng chuyên đề lý luận chính trị cho 1.643 học viên; 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ cơ sở với 505 đồng chí.

Thông qua việc tổ chức sinh hoạt điểm theo tinh thần Nghị quyết số 02 và rút kinh nghiệm tại chỗ đã góp phần rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, bí thư chi bộ và đảng viên chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ. Các cuộc sinh hoạt chi bộ điểm thực sự trở thành đợt tập huấn nghiệp vụ cụ thể, sâu sắc, toàn diện, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng ở các loại hình chi bộ, góp phần thiết thực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Công tác nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng. Hằng năm, ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu, tạo nguồn kết nạp đảng viên đến từng chi bộ. Năm 2022, toàn thị xã kết nạp được 135/110 đảng viên, đạt và vượt kế hoạch đề ra, đạt 3,14% theo mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW.

Công tác quản lý đảng viên từng bước quản lý tốt đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú, đảng viên theo Quy định 213; gắn với thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, đã xóa tên 16 đảng viên, đưa 42 đảng viên vào diện được chi bộ giáo dục, giúp đỡ. Nhận thức của đảng viên về vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở tiếp tục được nâng lên thông qua việc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Định hướng trọng tâm thời gian tới

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, Thị uỷ Kỳ Anh tiếp tục lãnh đạo tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 4 nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thị ủy về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chinh trị, trong đó chú trọng 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 02 về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Thị xã Kỳ Anh quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên

Các hoạt động sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết được Đảng bộ TX Kỳ Anh triển khai hiệu quả.

2. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng.

3. Lựa chọn các đơn vị khó khăn, yếu kém làm điểm để tập trung chỉ đạo xây dựng; phát huy vai trò các đoàn công tác, phân công các đồng chí uỷ viên ban thường vụ theo từng mũi, từng địa bàn phụ trách chỉ đạo khảo sát, đánh giá, phân tích nguyên nhân của thực trạng, đề xuất các giải pháp khắc phục. Đối với đơn vị cơ sở mà đội ngũ cấp ủy yếu về năng lực, cán bộ khuyết do vi phạm kỷ luật thì kiên quyết kiện toàn, thay thế, bổ sung.

Đối với đơn vị cơ sở khó khăn, vùng giáo… nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có mặt hạn chế, cấp ủy các cấp tập trung cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động quần chúng, các chức sắc, chức việc, từ đó bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cơ sở, củng cố cấp ủy, kết nạp đảng viên mới. Đối với tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp khó khăn do chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, vai trò cấp ủy, chi bộ bị hạn chế, thì tập trung lãnh đạo, củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức (kể cả doanh nghiệp cổ phần); xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa cấp ủy đảng với hội đồng quản trị và ban giám đốc; bảo đảm nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước yêu cầu phát triển trong tình hình mới, tin tưởng với sự vào cuộc đồng bộ, linh hoạt, quyết tâm cao của Đảng bộ, Nhân dân và hệ thống chính trị, thị xã Kỳ Anh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ thị xã đề ra..

Tin liên quan:

Phan Duy Vĩnh

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã


Phan Duy Vĩnh
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]