Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu niên

(Baohatinh.vn) - Tại Hà Tĩnh, thời gian qua, công tác giáo dục chính giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng được thực hiện đa dạng bằng cách lồng ghép vào các nội dung giảng dạy, các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống...

Chiều 28/4, Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu niên

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Sơn Kim chủ trì đểm cầu Hà Nội. Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Báo cáo đề dẫn tại hội nghị do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trình bày khẳng định: công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ này được tập trung chỉ đạo từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII; được phát triển, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế tại Đại hội Đảng toàn quốc các khóa và đặc biệt là Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ngày 28/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” (gọi tắt là chương trình 1895).

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg, đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn một bộ phận thanh thiếu nhi có biểu hiện suy thoái, lệch lạc về phẩm chất đạo đức, lối sống như: thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường.

Ngày 11/11/2021, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt Quyết định số 1895/QĐ-TTg ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu niên

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn hội nghị. Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Chương trình 1895 xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ để nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021- 2030.

Chương trình xác định 2 mục tiêu lớn: Thứ nhất là tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng kiên định lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao.

Thứ 2 là khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu niên

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hồng Cường chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, chương trình đã xác định 2 nhóm chỉ tiêu cơ bản gồm: chỉ tiêu về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và chỉ tiêu về khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên học sinh, sinh viên.

Trong đó, phấn đấu hằng năm 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; 100% thanh niên học sinh, sinh viên và ít nhất 80% thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động lao động tập thể trong và ngoài nhà trường; giới thiệu trên 2 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, đến năm 2025 có ít nhất 850 nghìn và đến năm 2030 có ít nhất 1 triệu đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu niên

Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Hà Tĩnh.

100% thanh niên học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng về khởi nghiệp; xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, xã hội; 100% sinh viên được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Để đạt được các mục tiêu, chương trình cũng đề xuất 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu niên

Đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Hà Tĩnh lắng nghe các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh, thiếu niên. Đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, những mô hình tiêu biểu trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được đề xuất; phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, đề xuất phương pháp, cách thức cần tập trung thực hiện để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đặt ra trong Chương trình 1895.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu niên

Công tác giáo dục chính giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ HàTĩnh được thực hiện bằng nhiều hình thức. Ảnh: Kết nạp đoàn cho học sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Chương trình 1895 là sự cụ thể hóa nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là vấn đề có tính chiến lược, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt vừa có giá trị định hướng lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đầu tư cho tương lai của đất nước.

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thanh thiếu niên

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục đa dạng hoá nội dung, đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục nêu gương các nhân tố điển hình.

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác giáo dục tư tưởng; ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác triển khai thực hiện chương trình; tổ chức có hiệu quả các chương trình trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, kỹ năng sống cho thanh, thiến niên, nhi đồng; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tại Hà Tĩnh, thời gian qua, công tác giáo dục chính giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, nhi đồng được thực hiện đa dạng bằng cách lồng ghép vào các nội dung giảng dạy; triển khai bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống thu hút hàng trăm ngàn lượt thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Qua đó, đã khơi dậy và lan tỏa các phong trào thi đua học tập vì ngày mai lập nghiệp; sinh viên 5 tốt, học sinh 3 tốt; thanh, thiếu niên nhi đồng làm theo lời Bác; mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp…, góp phần khơi dậy trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Chủ đề Nghị quyết Trung ương Đảng

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast