(Baohatinh.vn) - Kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, vườn mẫu đã minh chứng đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2020-2025 đảm bảo thiết thực, bền vững.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là sáng tạo của Hà Tĩnh

Kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, vườn mẫu đã minh chứng đây là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2020-2025 đảm bảo thiết thực, bền vững.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là sáng tạo của Hà Tĩnh

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ trì buổi làm việc.

Sáng 4/11, đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh về “Thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư NTM kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh” tổ chức làm việc với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và lãnh đạo các sở: Tài chính, GTVT, NN&PTNT.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ trì. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng dự.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là sáng tạo của Hà Tĩnh

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng dự.

Giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh có 914 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 8.239 vườn mẫu. Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là một trong những sáng tạo của tỉnh Hà Tĩnh; tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân; tạo không gian hài hòa, cảnh quan môi trường sinh thái; phát triển kinh tế vườn hộ; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2020-2025.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là sáng tạo của Hà Tĩnh

Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Ngô Đình Long báo cáo thực trạng, hiệu quả và tính bền vững các khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2022.

Giai đoạn 2017-2022, tổng nguồn lực xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu gần 1,6 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 543 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 307 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ gần 87 tỷ đồng, ngân sách xã 149 tỷ đồng. Nguồn vốn do người dân đóng góp và xã hội hóa đạt hơn 1,1 nghìn tỷ, chiếm trên 90%.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là sáng tạo của Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phạm Chí Hiếu làm rõ các nội dung liên quan đến kinh phí hỗ trợ phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; cơ chế hỗ trợ xi măng.

Báo cáo do Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trình bày tại cuộc làm việc cũng xác định, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, các thôn đã đạt chuẩn chủ động soát xét, củng cố, nâng cao mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí; các thôn chưa đạt chuẩn chủ động cân đối nguồn lực để thực hiện đạt mục tiêu theo lộ trình; duy trì thường xuyên, có chiều sâu công tác tuyên truyền, khơi dậy sức mạnh lòng dân; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là sáng tạo của Hà Tĩnh

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thúy Nga thay mặt đoàn giám sát báo cáo tổng hợp một số vấn đề sau khi đoàn nghiên cứu hồ sơ tài liệu và giám sát thực tế tại các địa phương.

Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; đánh giá lại các thôn đã đạt chuẩn, đề nghị thu hồi quyết định công nhận đối với các thôn đã được công nhận đạt chuẩn nhưng chuyển biến kém, không đạt yêu cầu; hoàn thiện, trình UBND tỉnh sớm ban hành bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu mới thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

UBND cấp huyện rà soát lại tất cả các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu để chỉ đạo xã, thôn xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cấp đạt chuẩn các tiêu chí đảm bảo bền vững; rà soát, ban hành các cơ chế chính sách tạo động lực, phát huy cao nhất vai trò chủ thể của người dân.

UBND cấp xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các thôn đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; đề xuất UBND cấp huyện kiểm tra, thu hồi quyết định công nhận các thôn không đạt yêu cầu. Các thôn và cộng đồng dân cư chủ động tổ chức soát xét lại các tiêu chí, phát động toàn dân ra quân chỉnh trang, xây dựng nâng cao mức độ đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là sáng tạo của Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Thái Văn Sinh đề nghị làm rõ thêm quy trình lập, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình sử dụng chính sách hỗ trợ xi măng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã được làm rõ các nội dung liên quan đến cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giai đoạn từ 2017-2021, tổng kinh phí các cấp hỗ trợ cơ chế xi măng là trên 468 tỷ đồng để làm trên 2.800 km đường bê tông và 950 km rãnh thoát nước.

Đối với kênh mương nội đồng, từ giai đoạn từ 2017 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã kiên cố hóa được trên 381 km với tổng kinh phí thực hiện hơn 234 tỷ đồng, trong đó kinh phí xi măng hơn 27 tỷ đồng, ngân sách nhà nước các cấp hỗ trợ là trên 94 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp hơn 112 tỷ đồng.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là sáng tạo của Hà Tĩnh

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng khẳng định xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là một trong những sáng tạo của tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời cho rằng, cần điều chỉnh cơ chế hỗ trợ xi măng, làm đường giao thông hợp lý; có tiêu chí đặc thù cho các địa phương đặc thù trong xây dựng NTM; kịp thời điều chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai cho người dân sau khi hiến đất, làm đường...

Các đại biểu cho rằng, kết quả xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu không đồng đều, đồng bộ giữa các địa phương; việc trồng hàng rào xanh, đường hoa, cây cảnh ở các khu dân cư chưa đảm bảo yêu cầu; sau khi được công nhận đạt chuẩn, một số địa phương chưa thực sự quan tâm nâng cấp, một số tiêu chí có hiện tượng xuống cấp; chỉ tiêu tỉnh giao thấp hơn so với nhu cầu đăng ký thực hiện của các địa phương nên chưa khuyến khích được các thôn ngoài chỉ tiêu thực hiện...

Từ đó, các đại biểu đề xuất một số điều chỉnh đối với các tiêu chí trong giai đoạn tiếp theo để việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng phát huy hiệu quả, bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đề nghị đoàn giám sát của HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu và phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục đánh giá thực chất cách làm, hiệu quả thực tế, nghiên cứu kỹ các tiêu chí cũng như tỷ lệ giữa nguồn ngân sách hỗ trợ và huy động nguồn lực xã hội hóa trong thực hiện cơ chế xi măng.

Xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu là sáng tạo của Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh kết luận buổi làm việc.

Tham mưu điều chỉnh cơ chế hỗ trợ trong thực hiện các tiêu chí NTM phù hợp với từng vùng miền; đánh giá lại thực trạng trong xây dựng NTM tại từng địa phương theo định kỳ làm cơ sở cho việc hoạch định cách làm, phương thức thực hiện, xây dựng tiêu chí của giai đoạn tiếp theo đảm bảo bền vững, thực chất.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, trước mắt, cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng theo đúng kế hoạch của năm 2022. Những ý kiến, kiến nghị của đại biểu sẽ được đoàn giám sát tiếp thu, hoàn thiện trình HĐND tỉnh.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]