(Baohatinh.vn) - Chị Lê Thị Hoa, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải nhất toàn quốc tuần thứ 15 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

Hà Tĩnh có thí sinh thứ 2 nhất tuần Cuộc thi Tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Chị Lê Thị Hoa, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải nhất toàn quốc tuần thứ 15 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

Theo thông báo từ Ban tổ chức cuộc thi, kết thúc tuần thi 15, với việc trả lời đúng 10 câu hỏi trong thời gian sớm nhất và dự đoán chính xác 7.172 người thi, chị Lê Thị Hoa, xóm 5, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã giành giải nhất toàn quốc tuần thứ 15 cuộc thi.

Đây là lần thứ 2, Hà Tĩnh có thí sinh đạt giải nhất thi tuần.

Hà Tĩnh có thí sinh thứ 2 nhất tuần Cuộc thi Tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Chị Lê Thị Hoa, người đạt giải nhất cuộc thi tuần 15.

Ngoài giải nhất, ở tuần thi này, các thí sinh khác của Hà Tĩnh đã xuất sắc giành 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích trong tổng số 16 giải của cả nước.

Theo đó, giải nhì thuộc về anh Tô Minh Hoài - Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Quang và anh Nguyễn Doãn Báu, xã Đức Giang (Vũ Quang).

Hà Tĩnh có thí sinh thứ 2 nhất tuần Cuộc thi Tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Anh Tô Minh Hoài (ngoài cùng bên phải) và anh Nguyễn Doãn Báu (ngoài cùng bên trái) đạt giải nhì cuộc thi.

Giải ba thuộc về anh Võ Quang Đạt - chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc; anh Phan Khắc Bách - Văn phòng Đảng ủy xã Xuân Lộc (Can Lộc) và chị Nguyễn Thị Tâm - xã Đức Giang (Vũ Quang).

Giải khuyến khích thuộc về anh Nguyễn Doãn Thân - xã Đức Giang (Vũ Quang); anh Nguyễn Chí Công - xã Đức Giang (Vũ Quang) và anh Thái Anh Tuấn - Ban Chỉ huy quân sự TX Kỳ Anh.

Điều đặc biệt, tất cả các cá nhân đạt giải trong tuần ni này đều đã từng đạt giải trong các tuần thi trước, trong đó người nhiều nhất là 8 giải. Ngoài ra, trong tuần thi này có gia đình cả 3 người đều đạt giải là bố Nguyễn Doãn Thân, các con Nguyễn Doãn Báu, Nguyễn Chí Công.

Trong tuần thi thứ 15, cả nước có 106.252 người tham gia thi với 282.294 lượt người thi, 7.171 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Hà Tĩnh có 10.450 người tham dự với 46.087 lượt thi, xếp thứ ba toàn quốc (sau TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) về số người và số lượt.

Tuần thi 16 là tuần thi cuối cùng của Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” qua mạng VCNET.VN.

Câu hỏi tuần 16

Câu 1: Trong giai đoạn hiện nay, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết nào sau đây?

A. Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 22-10-2018.

B. Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 22-10-2018.

C. Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018.

D. Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 22-10-2018.

Câu 2: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” là nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ bao nhiêu?

A. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX

B. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X

C. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI

D. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII

Câu 3: “Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là linh hồn của mọi công tác, không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ trước mắt và còn vì mục đích cơ bản, lâu dài; kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối không được dao động, mơ hồ, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại cuộc làm việc với Ban nào sau đây?

A. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2018.

B. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Dân vận Trung ương năm 2018.

C. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tổ chức Trung ương năm 2018.

D. Làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Nội chính Trung ương năm 2018.

Câu 4: Để xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị nêu rõ nhiệm vụ nào sau đây?

A. Xây dựng và phát triển văn hoá, con người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

B. Văn hoá là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội …

C. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5: Quy định số 08-QĐi/TW “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” được ban hành ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 25-10-2016

B. Ngày 25-10-2017

C. Ngày 25-10-2018

D. Ngày 25-10-2019

Câu 6: Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị nêu rõ những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên…

B. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị…

C. Đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Bài viết “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng được đăng trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 17/6/2019

B. Ngày 17/6/2020

C. Ngày 21/6/2019

D. Ngày 1/8/2019

Câu 8: “Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW… , công tác lý luận của Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Tư duy lý luận tiếp tục có bước phát triển; chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…”. Bạn hãy cho biết, đó là tổng kết trong nghị quyết nào?

A. Nghị quyết số 33-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

B. Nghị quyết số 37-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

C. Nghị quyết số 35-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

D. Nghị quyết số 40-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

Câu 9: Một trong những quan điểm được xác định trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là:

A. Đầu tư cho kinh tế là đầu tư cho phát triển của Việt Nam.

B. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển.

C. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho phát triển của Việt Nam.

D. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển của Việt Nam.

Câu 10: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm bài học đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới”. Bạn hãy cho biết đó là nhận định trong nghị quyết nào sau đây?

A. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

B. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

C. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

D. Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]