(Baohatinh.vn) - Sáng 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang chủ trì hội nghị.

Hà Tĩnh sớm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Sáng 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang chủ trì hội nghị.

Hà Tĩnh sớm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Hà Tĩnh sớm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Cùng dự tại điểm cầu Hà Tĩnh có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng được trực tuyến đến 14 điểm cầu huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh sớm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Điểm cầu huyện Can Lộc tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi về chuyên đề.

Mở đầu nội dung, GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của chuyên đề năm 2020. GS.TS Hoàng Chí Bảo phân tích: “Năm 2020 là năm đất nước có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng. Đặc biệt, 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong năm 2020 có ý nghĩa quan trọng không chỉ với việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 mà còn tạo tiền đề cho những năm sau”.

Hà Tĩnh sớm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

GS.TS Hoàng Chí Bảo - người chuyển tải chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bằng những câu chuyện giản dị về vị Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, GS.TS Hoàng Chí Bảo chuyển tải nội dung chuyên đề qua 2 phần lớn.

Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Hà Tĩnh sớm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Điểm cầu trực tuyến cấp tỉnh.

Trong phần thứ nhất, ngoài nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chuyên đề còn tập trung chỉ rõ bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ở phần thứ hai, tập trung phân tích những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, các câu chuyện được GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ cũng tập trung liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các bệnh: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020. Đồng thời, yêu cầu các thành phần dự hội nghị, sau học tập, các cơ quan, đơn vị bám sát Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm triển khai học tập, nghiên cứu tại địa phương, đơn vị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung của chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết mang lại kết quả cụ thể; chỉ đạo tăng cường giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự.

Ban tuyên giáo các cấp tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp với cơ quan có liên quan chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thiết chế văn hóa tuyên truyền, tập trung vào những nội dung cơ bản của chuyên đề 2020, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh...

Phát biểu chỉ đạo điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các địa phương, đơn vị, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh quán triệt sâu sắc các nội dung chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hà Tĩnh sớm xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sớm xây dựng kế hoạch, lựa chọn chủ đề năm 2020 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của riêng Hà Tĩnh để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện cần kiểm tra, đôn đốc xuống tận cơ sở; tiếp tục xây dựng gương điển hình và tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề.

Về nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị quán triệt sâu rộng và triển khai hiệu quả các nghị quyết kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh đã ban hành; chú trọng triển khai các nội dung đề án sáp nhập xã; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng...

Ngoài ra, các tổ chức Đảng thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tổng kết cuối năm, làm tiền đề cho hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong tháng 1/2020.

Tin liên quan:

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]