(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh do Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 3/3, nhằm quán triệt quy chế dân chủ bầu cử trong Đảng; phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh do Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 3/3, nhằm quán triệt quy chế dân chủ bầu cử trong Đảng; phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 13 điểm cầu ở các huyện, thị, thành trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở phát động, tổ chức và tích cực thực hiện đợt thi đua cao điểm từ ngày 1/3/2020 đến ngày 31/8/2020. Chỉ thị cũng nêu rõ 13 chương trình trọng điểm cần thực hiện.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, cốt lõi là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gương người tốt, việc tốt. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Các đại biểu tập trung nghe quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TU.

Tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Thực hiện nghiêm túc quy định về hội họp, tổ chức khởi công, lễ kỷ niệm theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 9/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Phấn đấu mỗi đơn vị cấp xã đăng ký ít nhất 1 công trình; xã hội hóa sửa chữa, nâng cấp, làm mới 50 - 70 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng chính sách; mỗi đơn vị cấp huyện đăng ký ít nhất 3 - 5 công trình; mỗi đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và doanh nghiệp đăng ký thực hiện 1 công trình. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng lộ trình, kế hoạch để khởi công 5 - 7 dự án trọng điểm quy mô cấp tỉnh...

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải quán triệt hướng dẫn kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU.

Cũng tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt hướng dẫn kế hoạch tuyên truyền, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU; hưởng ứng phong trào thi đua.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh quán triệt chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU.

Theo đó, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, địa phương cần nắm được quan điểm chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện phong trào thi đua cần đi vào thực chất, tránh hình thức; chú trọng phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Văn Hùng phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

Mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan cần ban hành chương trình hành động phù hợp tình hình thực tiễn của đơn vị mình.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Công văn số 2044-CV/TU, ngày 19/02/2020 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình hội nghị. Đây cũng là hội nghị được triển khai đúng tinh thần với “4 giảm - 5 tăng” theo Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 9/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp ở Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Mục tiêu cao nhất đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Chỉ thị 42-CT/TU chỉ rõ 13 chương trình trọng tâm với ý nghĩa quan trọng tương ứng với Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, đề nghị các địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục nghiên cứu sâu các nội dung chỉ thị, quán triệt đến tận chi bộ, đảng viên; qua đó lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội; từng bước cụ thể hóa nội dung chỉ thị phù hợp tình hình thực tiễn để thực hiện hiệu quả.

“Mục tiêu cao nhất đó là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành. Đây cũng là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công đại hội” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các địa phương, đơn vị cần có chương trình hành động cụ thể để thực hiện chỉ thị; phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; sau triển khai cần thực hiện sơ kết, tổng kết và khen thưởng để động viên khích lệ phong trào.

Liên quan đến tổ chức đại hội điểm cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các địa phương có đảng bộ được chọn cần duyệt nội dung kỹ lưỡng; tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức đại hội. Sau tổ chức đại hội điểm, các địa phương tiến hành đại hội đại trà và kết thúc trong tháng 5 để tiếp tục chủ động triển khai đại hội điểm cấp huyện, đại hội đại trà cấp huyện tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị nghiên cứu kỹ quy chế bầu cử trong Đảng, đặc biệt là những điểm mới trong quy chế; từ đó xây dựng kỹ đề án nhân sự; đối với những đơn vị đủ điều kiện khuyến khích bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Tập trung rà soát các địa phương có khó khăn trong tổ chức đại hội Đảng để sớm có biện pháp tháo gỡ; tập trung cao độ giải quyết các vấn đề tồn đọng, khiếu nại, tố cáo...

Liên quan đến nhiệm vụ trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19; tập trung các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]