(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn, công văn, chương trình, báo cáo... chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn các đơn vị phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nghị quyết xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn, công văn, chương trình, báo cáo... chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn các đơn vị phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Tích cực tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách xây dựng NTM

Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nghị quyết xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Văn phòng điều phối NTM tỉnh về các nhiệm vụ xây dựng NTM. (Ảnh tư liệu).

Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh hiện có 110 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 68 đảng bộ cơ sở, 42 chi bộ cơ sở với hơn 8.300 đảng viên. Đây là hạt nhân chính trị trong các cơ quan, doanh nghiệp cấp tỉnh, có vai trò quan trọng trong việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các cơ chế, chính sách xây dựng NTM.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh cho biết: “Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng NTM với 3 nhóm nhiệm vụ chính. Một là, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan tỉnh trong tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; rà soát, đánh giá, theo dõi sát tiến độ các tiêu chí thuộc chức năng, lĩnh vực của ngành. Hai là, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối thực hiện công tác đỡ đầu, tài trợ các xã theo quyết định của UBND tỉnh. Ba là, chỉ đạo, khâu nối, phối hợp hỗ trợ các xã do Đảng ủy khối đỡ đầu”.

Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nghị quyết xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Đảng ủy Khối tổ chức hiệu quả các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của tỉnh và trung ương về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng NTM cho đội ngũ cốt cán trong toàn Đảng bộ.

Theo đó, Đảng ủy khối tổ chức hiệu quả các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của tỉnh và Trung ương về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng NTM cho đội ngũ cốt cán trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Từ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo.

Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nghị quyết xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Cán bộ, đảng viên Sở NN&PTNT phát huy trách nhiệm tham mưu văn bản liên quan đến xây dựng NTM.

Theo chức năng, nhiệm vụ, bám sát kế hoạch của tỉnh, các đảng ủy, chi ủy trong toàn đảng bộ phát huy vai trò tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát đúng, kịp thời. Cụ thể như: Khối Các cơ quan Đảng tham mưu văn bản liên quan, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; Khối Hành chính - Tổng hợp tham mưu ban hành một số chính sách, xây dựng các đề án thực hiện nhằm cụ thể hóa các tiêu chí; Khối Doanh nghiệp Tài chính - Ngân hàng tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn NTM; Khối Kinh tế - Kỹ thuật thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực cho phát triển sản xuất; Khối Văn hóa - Xã hội tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa, giáo dục, y tế; Khối Mặt trận - Đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện có chiều sâu, hiệu quả chương trình xây dựng NTM…

Làm tốt vai trò “đỡ đầu”

Ngay từ đầu năm, các đơn vị trực thuộc Đảng bộ khối đã triển khai làm việc với xã và xây dựng kế hoạch, chương trình đỡ đầu xã xây dựng NTM. Các đơn vị vừa tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí; tham gia khảo sát tư vấn hướng dẫn xây dựng các đề án phát triển sản xuất vừa nỗ lực huy động nguồn lực hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí NTM.

Ông Nguyễn Quang Thái - Phó Bí thư Đảng bộ Sở NN&PTNT cho biết: “Định kỳ tháng, quý, chúng tôi tổ chức làm việc với xã nhằm rà soát các chỉ tiêu, hướng dẫn, chỉ đạo, bàn kế hoạch, giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là một số cơ chế, chính sách; đồng thời, tranh thủ các nguồn lực tham gia xây dựng NTM. Đến nay, Đảng bộ sở đã đỡ đầu 10 xã về đích NTM”. Tính từ năm 2012 đến nay, đã có 75 đơn vị trực thuộc Đảng bộ khối đỡ đầu, giúp đỡ 169 xã xây dựng NTM; trong đó, 157 xã đạt chuẩn NTM.

Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nghị quyết xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh hỗ trợ 7 tấn xi măng, trị giá 10 triệu đồng giúp xã Hương Liên có thêm nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn mới tháng 12/2021.

Tính từ năm 2012 đến nay, đã có 75 đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối đỡ đầu, giúp đỡ 169 xã xây dựng NTM; trong đó 157 xã đạt chuẩn NTM. Tiêu biểu như: Đảng bộ Sở NN&PTNT đỡ đầu 12 xã (10/12 đã đạt chuẩn); Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đỡ đầu 9 xã, phường (9/9 xã, phường đã đạt chuẩn); Đảng bộ VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đỡ đầu 9 xã (9/9 xã đã đạt chuẩn); Chi bộ Cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh đỡ đầu 7 xã (7/7 xã đã đạt chuẩn); Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn đỡ đầu 7 xã (6/7 xã đạt đạt chuẩn); Đảng bộ Sở KH&CN đỡ đầu 7 xã (6/7 xã đã đạt chuẩn); Đảng bộ Sở TN&MT đỡ đầu 6 xã (6/6 xã đã đạt chuẩn)…

Nhiều đơn vị tài trợ xã đỡ đầu bằng tiền và hiện vật, kêu gọi, lồng ghép các chương trình, dự án với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Năm 2022, trên cơ sở quyết định của UBND, các đơn vị tiếp tục thực hiện đỡ đầu xây dựng NTM.

Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nghị quyết xây dựng NTM ở Hà Tĩnh

Là đơn vị đỡ đầu xây dựng NTM xã Hà Linh (Hương Khê), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà cho biết thêm: “Thời gian tới, BTV Đảng ủy khối tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”, với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là triển khai các chủ trương, tham mưu các cơ chế, chính sách để tập trung ưu tiên, huy động nguồn lực phấn đấu đạt chuẩn và nâng cao chất lượng xây dựng NTM; hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn tỉnh NTM; đẩy mạnh công tác đỡ đầu, tài trợ các xã; tăng cường công tác phối hợp để kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh đối với các tổ chức đảng của Đảng bộ khối”.

 • Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nghị quyết xây dựng NTM ở Hà Tĩnh
  Tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các ...

  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao vai trò của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung cao cho công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

 • Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nghị quyết xây dựng NTM ở Hà Tĩnh
  Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

  Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát Nghị quyết số 22, triển khai nhiều chủ đề, chuyên đề phù hợp, thiết thực góp phần quan trọng thực hiện việc kiện toàn, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

 • Phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong thực hiện nghị quyết xây dựng NTM ở Hà Tĩnh
  Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh phát huy truyền thống 65 năm, đoàn kết xây ...

  65 năm xây dựng và phát triển (10/8/1956 - 10/8/2021), dù trải qua những thời điểm lịch sử hết sức khó khăn, biến động, nhưng ở bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, đảng viên, người lao động Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Hà Tĩnh vẫn luôn đoàn kết, chung sức cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương, vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới.

Hà Linh


Hà Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]