Các sở, ngành chủ động kế hoạch thực hiện đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận công tác chuẩn bị, góp ý xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tỉnh nông thôn mới (NTM) cũng như quyết tâm triển khai kế hoạch ngay từ những ngày, tháng đầu năm của Văn phòng NTM tỉnh và các sở, ngành.

Chiều 17/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì làm việc với một số sở, ngành liên quan để nghe và cho ý kiến về những nội dung triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”.

Các sở, ngành chủ động kế hoạch thực hiện đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021 - 2025” (ngày 16/12/2020), Hà Tĩnh đã khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện đề án với các nhiệm vụ, nội dung cụ thể.

UBND tỉnh đã xây dựng lộ trình thực hiện, phân công nghiệm vụ cho từng sở, ngành, địa phương để triển khai đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả đối với các nội dung của đề án.

Các sở, ngành chủ động kế hoạch thực hiện đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM

Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh Phương Đình Anh báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để triển khai kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án phải đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Trong kế hoạch thực hiện đề án tỉnh NTM cũng đã xác định rõ các chương trình trọng điểm và các khâu đột phá với các nội dung, lộ trình thực hiện cụ thể đối với các cấp: xã, huyện, tỉnh và các sở, ngành theo từng tiêu chí liên quan.

Các sở, ngành chủ động kế hoạch thực hiện đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Công Thành: Sở TT&TT sẽ chủ trì khâu nối, đề xuất Bộ TT&TT hỗ trợ thực hiện các phương án kỹ thuật để kết nối vào hệ thống truyền số liệu chuyên dùng liên thông 4 cấp (tỉnh, huyện, xã và trung ương); hỗ trợ thí điểm xây dựng mô hình khu dân cư NTM thông minh, xã NTM thông minh.

Tại cuộc họp đại diện các sở: Thông tin và Truyền thông, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch đều đồng tình, nhất trí với dự thảo kế hoạch thực hiện đề án xây dựng tỉnh NTM.

Lãnh đạo các sở, ngành cũng báo cáo, làm rõ một số nhiệm vụ, kế hoạch khâu nối, đề xuất các bộ, ngành chủ quản hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc ngành phụ trách; đồng thời, sẽ đề xuất các bộ, ngành xây dựng các mô hình thí điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các sở, ngành chủ động kế hoạch thực hiện đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hồ Huy Thành: Để đảm bảo tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đến năm 2025 đạt tối thiểu 95%, cần tập trung đầu tư, nâng cấp bổ sung thêm hệ thống nhà máy xử lý rác thải tập trung quy mô, hiện đại, công suất 300-500 tấn/ngày, tại 2 khu vực: phía Bắc và phía Nam.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận công tác chuẩn bị, góp ý xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tỉnh NTM cũng như quyết tâm triển khai kế hoạch ngay từ những ngày, tháng đầu năm của Văn phòng NTM tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Các sở, ngành chủ động kế hoạch thực hiện đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch/dự án triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; tranh thủ thời gian sớm nhất bám sát và làm việc với các bộ, ngành để triển khai các nội dung kế hoạch/đề án.

Ưu tiên bố trí nguồn vốn, các chương trình, dự án ngành quản lý; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong cộng đồng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bền vững. Tất cả tập trung với khí thế, quyết tâm cao nhất, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast