Hà Tĩnh phấn đấu năm 2020 có ít nhất 50 sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn OCOP từ 3 - 4 sao

(Baohatinh.vn) - Đây là một trong những mục tiêu mà UBND tỉnh đặt ra trong kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm vừa được ban hành.

Hà Tĩnh phấn đấu năm 2020 có ít nhất 50 sản phẩm, dịch vụ đạt chuẩn OCOP từ 3 - 4 sao

Sản phẩm nhung hươu Chiến Sơn thuộc Công ty CP Nông nghiệp Hương Sơn là 1 trong 3 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao năm 2019.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh năm 2020 nhằm tiếp tục cụ thể hóa Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 1/11/2018 của UBND tỉnh để làm cơ sở cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai chương trình OCOP sát với tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

Theo kế hoạch, năm 2020, tỉnh phấn đấu có ít nhất 50 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 - 4 sao, trong đó có 10 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 4 sao trở lên;

Củng cố, nâng cao năng lực cho tối thiểu 40 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hiện có thực hiện Chương trình OCOP; Phát triển mới tối thiểu 10 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; Phát triển mới 3 - 5 điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh;

100% cán bộ tham mưu Chương trình OCOP các cấp và các tổ chức, cá nhân, đơn vị sản xuất có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được tập huấn, đào tạo hướng dẫn về thực hiện Chương trình;

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ 72 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận đạt từ 3 - 4 sao năm 2019, nâng cấp các sản phẩm lên 4 - 5 sao.

Kế hoạch sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; đào tạo, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm và tổ chức các hoạt động chuyên đề về Chương trình OCOP; tìm kiếm ý tưởng, hỗ trợ phát triển sản phẩm;

Củng cố, nâng cao chất lượng và hình thành mới các hình thức tổ chức sản xuất; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, kết nối với các đối tác tiêu thụ sản phẩm; tăng cường đưa các sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh;

Hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân hình thành một số gian hàng (hoặc điểm) giới thiệu, bán sản phẩm OCOP; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong thực hiện chương trình.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast