Quyền giám đốc Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ Imamauli Das cho biết: “Tăng cường tính minh bạch trong lĩnh vực bất động sản sẽ hạn chế nguy cơ rửa tiền của các quan chức và tội phạm tham nhũng thông qua thị trường bất động sản Mỹ”.