Năm 2012 có thể coi là một năm đầy dấu ấn đối với những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trên lĩnh vực tổ chức và cán bộ...

Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012:

"Đòn bẩy" nâng sức mạnh hệ thống chính trị

Năm 2012 có thể coi là một năm đầy dấu ấn đối với những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là trên lĩnh vực tổ chức và cán bộ...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nói chuyện với cán bộ, đảng viên lão thành về triển khai đưa NQ T.Ư4 vào cuộc sống

Thực hiện lời dạy của Bác "cán bộ là gốc của mọi phong trào", hiểu rõ nguyên lý: "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt" nên tập thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh đã phấn đấu vươn lên, tích cực tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần vào kết quả chung toàn tỉnh. Nhờ làm tốt công tác tổ chức cán bộ, hệ thông chính trị đã được củng cố, ngày càng phát huy tốt vai trò lãnh đạo, góp phần vào sự đi lên của tỉnh nhà.

Đồng chí Trần Nam Hồng- Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Năm 2012 là năm toàn ngành triển khai nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận mới của Trung ương Đảng. Đây cũng là năm ngành tiến hành sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt là tham mưu triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Để triển khai NQ TW 4 có hiệu quả, tạo được chuyển biến tích cực đối với cán bộ đảng viên, góp phần thúc đẩy KTXH tỉnh nhà phát triển, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu BTV Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 35 -KH/TU, ngày 27/3/2012, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc; tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý và tham gia tổng hợp góp ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên BTV Tỉnh uỷ với 256 ý kiến; tham gia cùng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gợi ý kiểm điểm đối với 41 tập thể và cá nhân các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể và uỷ viên BTV các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc; góp ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý của 78 đơn vị, xin ý kiến góp ý kiểm điểm của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; góp ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

Ban cũng đã tham mưu ban hành Quyết định thành lập 12 đoàn công tác của BTV Tỉnh uỷ do các đồng chí Uỷ viên BTV làm trưởng đoàn, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức kiểm điểm theo tinh thần NQ TW 4 tại các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc và sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; tổng hợp báo cáo BTV Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình, kết quả thực hiện kiểm điểm tại các đơn vị, rút kinh nghiệm bước đầu về chỉ đạo và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQ T.W 4; Tham mưu tổ chức hội nghị cốt cán toàn tỉnh báo cáo kết quả kiểm điểm BTV Tỉnh ủy theo NQTW 4.

Nhìn chung việc triển khai NQ TW 4 ở Hà Tĩnh được Trung ương đánh giá là quyết liệt. NQ đã thấm sâu vào mọi cán bộ đảng viên từ tỉnh đến cơ sở, trở thành sức mạnh thực tiễn trong việc cải cách lề lối, tác phong làm việc. Mỗi CBĐV qua kiểm điểm đều nghiêm túc " tự soi, tự sửa", nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc chuyên môn, với tập thể và với cộng đồng. Niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng nhờ đó cũng được bồi đắp thêm.

Sau khi hoàn thành kiểm điểm cấp trên cơ sở và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban đã phối hợp, tham mưu tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của 262 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh nhằm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kiểm điểm tại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Đến nay, đã có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn tỉnh tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4. Tính đến ngày 20/1/2013, có 3.800 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4.

Để tăng cường sức mạnh hệ thống chính trị ở xã phường, thị trấn, Ban đã chỉ đạo các huyện, thành, thị uỷ mở các lớp chỉnh huấn cho trên 3.000 lượt cán bộ cơ sở và cán bộ thôn, xóm, khối phố nhằm chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người cán bộ đối với nhân dân. Tinh thần, thái độ làm việc, khả năng điều hành của cán bộ cơ sở có thêm nhiều chuyển biến.

Một thành công nữa trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 là tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy trình đảm bảo dân chủ, khách quan trong rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, định hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tổ chức thẩm định và trình BTV Tỉnh uỷ phê duyệt, xác nhận quy hoạch cán bộ của 19 đảng bộ trực thuộc; 42 sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Tham mưu xây dựng kế hoạch để soát xét quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý nhiệm kỳ 2010 - 2015, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị.

Ban đã tham mưu rà soát, bổ sung hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ; Tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý tại 19 đảng bộ huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc...

Những thành công trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 đã góp phần nâng sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo đà cho hoạt động của năm 2013 và những năm tiếp theo. Nói về mục tiêu nhiệm vụ năm 2013, đồng chí Trần Nam Hồng khẳng định: Đây tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn của cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng, đòi hỏi hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đối với công tác cán bộ phải làm tốt hơn nữa vai trò " then chốt của then chốt"; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và tập thể lãnh đạo, nhất là cơ sở với công tác cán bộ, chú trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý.

Trước mắt, Ban Tổ chức sẽ tập trung tham mưu BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 trong toàn Đảng bộ tỉnh; giám sát, chỉ đạo thực hiện những việc cần làm ngay của các đơn vị đã rút ra sau kiểm điểm. Nghiên cứu tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, tiếp tục thực hiện tốt các nhóm giải pháp về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Bí thư, Bộ Chính trị quản lý nhiệm kỳ 2010 - 2015, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo hướng dẫn của Trung ương….

Một nét mới nữa của năm 2013 là xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý và định hướng để BTV các đảng bộ trực thuộc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ diện quản lý; Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng kết hợp hài hoà giữa đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về “nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức và việc thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05 của BTV Tỉnh uỷ. Tất cả đều vì mục đích tăng cường sức mạnh "đòn bẩy" cho cả hệ thống chính trị.

Minh Huệ - Tuấn Hiển


Minh Huệ - Tuấn Hiển

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]