Hà Tĩnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng tỉnh nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Để hoàn thành mục tiêu tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Hà Tĩnh đã ban hành chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2022-2025 là 699,559 tỷ đồng.

Hà Tĩnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng tỉnh nông thôn mới

Tại tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII đã biểu quyết thông qua Nghị quyết một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2022-2025.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách giai đoạn 2022-2025 là 699,559 tỷ đồng, bao gồm một số nội dung, chính sách: hỗ trợ xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình; lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt; hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh; xây dựng thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; thưởng xã, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông (đối với 10 xã chưa đạt chuẩn); phục hồi nâng cấp mặt đường; hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông đối với các huyện chưa đạt chuẩn: Hương Khê và huyện Kỳ Anh (ngoài chính sách xi măng); hỗ trợ kinh phí phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí.

Nguyên tắc hỗ trợ: các tổ chức, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị được thụ hưởng chính sách có trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành.

Trong thời gian thực hiện Nghị quyết này, một nội dung nếu có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau (kể cả từ các chương trình, dự án khác) các tổ chức, cá nhân thụ hưởng được lựa chọn áp dụng 1 chính sách hỗ trợ có lợi nhất, trừ Điều 5 Nghị quyết này.

Đối với cơ chế hỗ trợ kinh phí mua xi măng, ngân sách tỉnh không hỗ trợ các công trình ngoài kế hoạch UBND tỉnh giao đầu năm.

Hà Tĩnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng tỉnh nông thôn mới

Đường vào xã nông thôn mới Tượng Sơn, Thạch Hà (Ảnh: Huy Tùng)

Nguồn kinh phí thực hiện: ngân sách tỉnh đảm bảo, bố trí lồng ghép từ các nguồn vốn (chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác) để thực hiện chính sách theo Nghị quyết này. Riêng cơ chế hỗ trợ xi măng, ngoài ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, cấp xã sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

Trước đó, giai đoạn 2017-2020, Hà Tĩnh cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng NTM với tổng kinh phí là 890,1 tỷ đồng. Từ nguồn lực hỗ trợ của tỉnh đã tạo cơ chế kích hoạt để vừa tạo điều kiện giúp đỡ người dân và các địa phương còn khó khăn, vừa tạo thêm được nguồn lực xã hội hóa, giúp nhiều địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Chuyện lão nông nuôi cua đồng

Chuyện lão nông nuôi cua đồng

Từ ruộng lúa thấp trũng, ông Võ Văn Thái (60 tuổi, ở xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã cải tạo để phát triển mô hình nuôi cua đồng cho hiệu quả kinh tế cao.