Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Xác định tích tụ, tập trung ruộng đất là bước đi tất yếu để phát triển và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách và tiến hành “cuộc cách mạng” phá bờ nhỏ thành ô thửa lớn để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân
Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Ông Nguyễn Như Dũng – Bí thư Huyện ủy Can Lộc thông tin việc Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã ban hành nghị quyết chuyên đề đầu tiên – Nghị quyết số 01 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2025.

Hà Tĩnh là tỉnh nông nghiệp với hơn 80% dân số vùng nông thôn. Trong suốt chặng đường phát triển, Hà Tĩnh luôn lấy sản xuất nông nghiệp làm gốc, là tiền đề cho sự phát triển. Hiện nay, nông nghiệp Hà Tĩnh đang chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và không ít thách thức trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Cánh đồng mẫu lớn thôn Kênh, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) sau khi phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 15-20%.

Để nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả gắn với nâng cao thu nhập cho người dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thì tích tụ, tập trung ruộng đất đang trở thành yêu cầu tất yếu. Trong đó, việc phá bỏ ô thửa nhỏ để hình thành ô thửa lớn hay cánh đồng mẫu lớn là trọng tâm của thời kỳ tích tụ ruộng đất để sản xuất quy mô lớn và ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từ đó tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 19/5/2009 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009 - 2015 định hướng đến năm 2020”, Hà Tĩnh đề ra mục tiêu “Phát triển nông nghiệp toàn diện gắn với công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại, bền vững; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; đẩy mạnh cơ giới hóa, điện khí hóa và áp dụng các tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả”.

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Phá bờ thửa ở Thạch Liên (Thạch Hà).

Từ Nghị quyết số 08-NQ/TU, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên cao về nguồn lực và tập trung chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy phát triển nông nghiệp mà trọng tâm là tích tụ, tập trung ruộng đất, phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn trong sản xuất lúa.

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Sở NN&PTNT và UBND huyện Thạch Hà phối hợp tổ chức hội thảo đánh giá kết quả việc thực hiện phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn kết hợp cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa (ngày 6/10/2020)

Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU, UBND tỉnh đưa nội dung tích tụ, tập trung ruộng đất mà cụ thể là phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn vào Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, trong đề án chỉ đạo sản xuất của tỉnh đều có những chỉ đạo thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết: “Để triển khai chủ trương, tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ người dân theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý sử dụng đất trồng lúa và

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. Ngoài ra, từ năm 2018, Hà Tĩnh cũng hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về “một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020”.

Theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác để hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô tối thiểu: đất trồng lúa 5 ha đối với tổ chức, 3 ha đối với hộ gia đình, cá nhân; đất trồng cây hằng năm khác 3 ha đối với tổ chức, 2 ha đối với hộ gia đình, cá nhân theo các hình thức (thuê lại quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất) với thời hạn 5 năm trở lên được hỗ trợ 1 lần kinh phí cải tạo đất với mức 20 triệu đồng/ha. Riêng đối với tập trung đất đai theo hình thức thuê lại quyền sử dụng đất thì ngoài mức hỗ trợ trên còn được hỗ trợ kinh phí thuê lại quyền sử dụng đất 15 triệu đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ 2 năm.

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) hỗ trợ mỗi thôn 2 ca máy và 500.000/ha; huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ 1.500.000đông/ha đối với ruộng đạt từ 0,5ha và cánh đồng tối thiểu 5ha

Với những chủ trương, chính sách đúng đắn và cơ chế hỗ trợ kích cầu, một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã “tiên phong’ cụ thể hóa chính sách. Theo đó, nhiều huyện, xã đã ra nghị quyết, xây dựng đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn để triển khai thực hiện.

Là địa phương đi đầu trong thực hiện phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn trong sản xuất lúa, năm 2017, huyện Cẩm Xuyên triển khai thí điểm cánh đồng mẫu lớn tại thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành với diện tích 72 ha. Từ 1.550 thửa ban đầu, huyện Cẩm Xuyên đã giảm xuống còn 77 thửa. Sau khi phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, đồng ruộng không chỉ gia tăng thêm diện tích mà còn thuận lợi hơn cho việc sản xuất, tưới tiêu, chăm bón… nên năng suất được nâng lên đáng kể.

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Ông Phạm Đăng Nhật - Bí thư Huyện ủy huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: “Từ thành công của mô hình thí điểm ở xã Cẩm Thành, đến nay, toàn huyện đã triển khai phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn ở 1.300 ha của 19/23 xã trên địa bàn. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng dự thảo nghị quyết của BTV Huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025” với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 có trên 50% diện tích đất trồng lúa được chuyển đổi theo mô hình tập trung ruộng đất, bờ thửa lớn để sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, có giá trị kinh tế cao”.

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Huyện Can Lộc hỗ trợ kinh phí chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 3 gắn với tích tụ ruộng đất (quy mô toàn xã) cho các địa phương với mức hỗ trợ 300 triệu đồng/đơn vị (quy mô diện tích dưới 300 ha) và 400 triệu đồng/đơn vị (quy mô diện tích trên 300 ha)…(Trong ảnh: Xã Thuần Thiện huy động máy móc phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn).

Tại Can Lộc, để khuyến khích các địa phương tích tụ, tập trung ruộng đất, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 8/7/2019 về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, Can Lộc hỗ trợ kinh phí chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 3 gắn với tích tụ ruộng đất (quy mô toàn xã) cho các địa phương thực hiện với mức hỗ trợ 300 triệu đồng/đơn vị (quy mô diện tích dưới 300 ha) và 400 triệu đồng/đơn vị (quy mô diện tích trên 300 ha)…

“Với những chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện và xã dành cho những đơn vị đi đầu và lợi ích của việc tập trung sản xuất trên cánh đồng một giống nên vụ xuân 2021, toàn huyện Can Lộc đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện phá bờ vùng, bờ thửa trên tổng diện tích gần 930 ha, đạt 160% kế hoạch”, ông Phan Cao Kỳ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc cho biết.

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

Cán bộ xã Quang Lộc (Can Lộc) chia sẻ với phóng viên Báo Hà Tĩnh về quá trình triển khai thực hiện phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn của địa phương trong vụ xuân 2021

Cụ thể hóa chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất, đến nay, toàn tỉnh có 4 huyện đã triển khai thực hiện phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn trong sản xuất lúa (bao gồm: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc và Kỳ Anh) với tổng diện tích lũy kế thực hiện đến năm 2021 là 3.526 ha.

Sau khi phá bờ vùng bờ thửa, hình thành những cánh đồng lớn, các địa phương triển khai gieo cấy “cùng trà, cùng giống, cùng kỹ thuật thâm canh” và tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung cho hiệu quả kinh tế cao.

bài, ảnh: Bá Tân - Phan Trâm

thiết kế: huy tùng

(còn nữa)

Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân
Phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn - cuộc cách mạng trong nông nghiệp Hà Tĩnh (bài 1): Từ những chủ trương, chính sách đúng, hợp lòng dân

1:22:03:2021:15:59

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM