(Baohatinh.vn) - Trong những ngày tháng Năm lịch sử này, các cấp ủy Đảng ở Hà Tĩnh đang tiến hành Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây thực sự là cơ hội để chúng ta tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nhất các quan điểm của Bác về công tác cán bộ, góp phần xây dựng, phát triển quê hương - làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên.

Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác về công tác cán bộ trước và trong Đại hội Đảng các cấp

Trong những ngày tháng Năm lịch sử này, các cấp ủy Đảng ở Hà Tĩnh đang tiến hành Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây thực sự là cơ hội để chúng ta tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nhất các quan điểm của Bác về công tác cán bộ, góp phần xây dựng, phát triển quê hương - làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên.

Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác về công tác cán bộ trước và trong Đại hội Đảng các cấp

Bác Hồ nói chuyện tại hội nghị cán bộ nhân dịp Người về thăm Hà Tĩnh ngày 15/6/1957 (ảnh tư liệu)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vai trò chủ thể của con người trong mọi hoạt động, trong đó có đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(1).

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo quan điểm đó vào công tác cán bộ và đạt được nhiều thắng lợi quan trọng, cùng với đó, “đội ngũ cán bộ ở nước ta đã có bước trưởng thành, phát triển nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…” như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Thấm nhuần quan điểm của Bác về công tác cán bộ

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù có tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”(2). Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây có giá trị. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho công việc chung. Để làm được điều đó, Người cũng chỉ ra một số việc.

Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác về công tác cán bộ trước và trong Đại hội Đảng các cấp

Bác Hồ làm việc tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Tư liệu

Phải biết rõ cán bộ. Biết (đánh giá) không phải theo mối quan hệ thân quen, họ hàng thân tộc, anh em, bầu bạn, mà biết rõ là cần có cách nhìn nhận, đánh giá về quá trình học tập, công tác, năng lực sở trường, về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ để bố trí công việc cho hợp lý.

Phải cất nhắc cán bộ một cách đúng đắn. Cất nhắc (đề bạt, bổ nhiệm) cán bộ thể hiện sự quan tâm, động viên, thúc đẩy sự nỗ lực phấn đấu của cá nhân cán bộ được cất nhắc, bên cạnh đó còn cổ vũ, làm gương cho cán bộ cấp dưới noi theo, tiếp tục phấn đấu rèn luyện để sớm được tổ chức tín nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Khi cất nhắc một cán bộ, phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy, mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”(3).

Phải khéo dùng cán bộ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn sử dụng cán bộ hiệu quả, phải đặt cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường của họ. Người nói: “không có ai cái gì cũng tốt, cái gì cũng hay. Vì vậy, chúng ta phải khéo dùng người, sửa chữa những khuyết điểm cho họ”(4).

Phải phân phối cán bộ cho đúng. Để phân phối cán bộ cho đúng, điều cốt yếu là phải biết rõ cán bộ về năng lực sở trường, tư cách đạo đức, trí tuệ, sự nhiệt tình, nhạy bén trong công việc, phải nắm rõ đặc điểm địa bàn, cơ quan, đơn vị, tổ chức, xí nghiệp… để bố trí cán bộ cho hợp lý. Cán bộ phải sát dân, gần dân, hiểu dân, tôn trọng ý kiến của dân, biết lắng nghe dân nói, làm cho dân noi theo, để từ đó dân phục, dân tin yêu, kính trọng thì mới lãnh đạo được. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong một nơi quan trọng ở thành thị to thì phải phái những cán bộ có quan hệ khăng khít với quần chúng. Họ là người trong quần chúng mà ra, có sáng kiến, tinh thần, chắc chắn, chí khí vững vàng. Phải dùng người đúng chỗ, đúng việc”(5).

Phải giúp cán bộ, giữ gìn cán bộ. Khi cán bộ có khuyết điểm, theo Bác, phải tạo cơ hội cho họ được sửa chữa, tự nhận ra, tự vấn lương tâm để rèn luyện mình trong sáng hơn, không nên vội vàng bêu xấu, hạ bệ mà “phải luôn dùng lòng nhân ái mà giúp đỡ, lãnh đạo cán bộ. Giúp họ sửa chữa những việc sai lầm. Khen ngợi họ lúc họ làm được việc”(6).

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ cũng như những hạt giống, nếu không biết quý cán bộ như người nông dân canh tác không biết giữ hạt giống tốt cho mùa sau thì sẽ thất bại.

Những lời dạy của Bác về cán bộ và công tác cán bộ rất mộc mạc, giản dị, dễ hiểu nhưng lại thể hiện rõ tính khoa học, nghệ thuật và tính thực tiễn rất cao.

Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Người…

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và thu được nhiều kết quả tích cực; công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác về công tác cán bộ trước và trong Đại hội Đảng các cấp

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh danh các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vinh danh điển hình tiên tiến và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 29/8/2019.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của địa phương, trong nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ tỉnh đã sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định về công tác cán bộ phù hợp với tình hình mới. Quy trình công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tạo môi trường để cán bộ cống hiến, trưởng thành và chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có nhiều điểm mới, theo hướng xuyên suốt, đa chiều, bằng sản phẩm, tiêu chí cụ thể. Chất lượng đội ngũ cán bộ đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cơ bản được nâng lên.

Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác về công tác cán bộ trước và trong Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện lời di huấn của Bác, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn ra sức phấn đấu làm cho tỉnh nhà ngày càng nổi bật lên.

Đặc biệt, xác định 2020 là năm đại hội Đảng các cấp, công tác cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, lựa chọn chủ đề riêng của tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng, nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Từ năm 2015 đến nay, Hà Tĩnh đã cử 2.441 cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo các loại hình ở Trung ương và tỉnh; tổ chức 14 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bồi dưỡng cho 133 cán bộ ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đương nhiệm và dự nguồn; thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức bằng cơ chế thi tuyển khách quan, công bằng, nghiêm túc và đúng quy định.

Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, gắn với bổ sung, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế phối hợp và có lộ trình, bước đi thích hợp đảm bảo tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trước. Đến nay, ở cấp tỉnh giảm 168 đầu mối; ở cấp huyện giảm 282 đầu mối; cấp xã giảm được 830 thôn, tổ dân phố, 786 đầu mối tổ chức hội.

Tỉnh cũng đã kịp thời triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị; đã sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 xã mới, giảm 46 xã; các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập bộ máy vận hành ổn định.

Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác về công tác cán bộ trước và trong Đại hội Đảng các cấp

Dựng các cột cờ lên tuyến cầu - công trình chào mừng đại hội Đảng của tuổi trẻ xã Kỳ Sơn và Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh).

Để cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 193-KH/TU và nhiều văn bản có liên quan hướng dẫn nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ trong đại hội Đảng các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định xây dựng một chuyên đề riêng về công tác cán bộ bổ sung cho Dự thảo báo cáo chính trị, chuẩn bị một bước cho Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh về cán bộ trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời tập trung hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020, phân tích làm rõ những khuyết điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 một cách căn cơ, bài bản, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý và thực sự khách quan, dân chủ, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền”, cơ hội, bè phái, cục bộ…

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt,nắm vững tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ‘thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nâng cao nhận thức; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo môi trường công tác thuận lợi, trong sạch cho đội ngũ cán bộ.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp; đẩy mạnh thi tuyển, thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ các cấp theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

Ba là, tiếp tục làm tốt việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; khảo sát, đánh giá kỹ nguồn cán bộ trong quy hoạch các cấp làm căn cứ rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý một cách căn cơ, khoa học, hợp lý, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, tỷ lệ trên các ngành nghề, lĩnh vực, vị trí, chức danh quy hoạch; xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đề án đưa cán bộ trẻ đi đào tạo.

Bốn là, đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; hoàn thiện quy chế, quy định, quy trình đánh giá cán bộ, nhất là các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử; công khai, dân chủ hóa trong đánh giá cán bộ; quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, cá nhân trong đánh giá đội ngũ cán bộ.

Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác về công tác cán bộ trước và trong Đại hội Đảng các cấp

Đường về Sơn Kim 1 - xã biên giới đạt chuẩn NTM.

Năm là, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, rà soát đánh giá thực trạng công tác cán bộ, xây dựng, ban hành quy định, quy trình bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ sung hoàn thiện các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, đổi mới công tác bầu cử, mở rộng thi tuyển một số chức danh chủ chốt của các địa phương, các ngành.

Sáu là, cụ thể hóa quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ, quyền hạn phải được ràng buộc bằng nghĩa vụ và trách nhiệm.

Bảy là, nâng cao vai trò Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, lấy phiếu đánh giá, nhận xét của Nhân dân đối với cán bộ nơi cư trú, nghiên cứu mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của Nhân dân với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

Tám là, coi trọng tổng kết thực tiễn về công tác cán bộ; kịp thời rút ra những nguyên nhân hạn chế, yếu kém, bổ sung, điều chỉnh, thay thế những quy định không phù hợp nhưng phải đảm bảo yêu cầu nâng cao chuẩn các tiêu chí lựa chọn để xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự của dân, do dân và vì dân - cán bộ là công bộc của Nhân dân như Bác Hồ từng căn dặn.

Tin liên quan:

Võ Hồng Hải

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Võ Hồng Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]