Hà Tĩnh trích 24 tỷ đồng thưởng các xã đạt chuẩn loại hình nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh trích ngân sách số tiền 24 tỷ đồng từ nguồn chính sách NTM để thực hiện khen thưởng cho các xã đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 6/12/2023 về việc khen thưởng các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2023.

Hà Tĩnh trích 24 tỷ đồng thưởng các xã đạt chuẩn loại hình nông thôn mới

Thành viên hội đồng bỏ phiếu và đề nghị UBND tỉnh công nhận 15 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2023.

Theo đó, trích ngân sách tỉnh số tiền 24 tỷ đồng từ nguồn chính sách NTM (tại mục 11, phần II, phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh) để thực hiện khen thưởng cho các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2023 theo Quyết định số 2292/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh như đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 5154/STC-NSHX ngày 24/11/2023.

2 xã đạt chuẩn NTM (mỗi xã được thưởng 1 tỷ đồng), gồm: Hương Lâm, Hương Liên (huyện Hương Khê).

8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (mỗi xã được thưởng 1,5 tỷ đồng), gồm: Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh); Kỳ Hà (TX Kỳ Anh); Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên); Việt Tiến, Thạch Kênh (huyện Thạch Hà); Vượng Lộc (Can Lộc), Quang Vĩnh, Trường Sơn (huyện Đức Thọ).

5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (mỗi xã được thưởng 2 tỷ đồng), gồm: Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh); Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên); Yên Hồ, Lâm Trung Thủy, Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ).

Hà Tĩnh trích 24 tỷ đồng thưởng các xã đạt chuẩn loại hình nông thôn mới

Xã Cẩm Vịnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về môi trường năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát, giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định.

UBND các huyện, thị xã và UBND các xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khen thưởng theo chế độ quy định.

Các sở: Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast