Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng công chức

(Baohatinh.vn) - Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh thông báo kế hoạch xét tuyển 1 công chức tại vị trí việc làm hành chính tổng hợp (ngạch chuyên viên, mã số 01.003); hình thức tuyển dụng: tiếp nhận không qua thi tuyển.

VĂN PHÒNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH HÀ TĨNH

Thông báo tuyển dụng tiếp nhận công chức năm 2022

Thực hiện Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 6/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh thông báo kế hoạch xét tuyển công chức cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 1 công chức tại vị trí việc làm hành chính tổng hợp (ngạch chuyên viên, mã số 01.003).

2. Hình thức tuyển dụng: tiếp nhận không qua thi tuyển. Thực hiện theo quy định tại điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

3. Đối tượng tiếp nhận:

a) Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Cán bộ, công chức cấp xã;

c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong danh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

đ) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác;

4. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

Căn cứ yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được quyền xem xét, tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp quy định tại mục 3 này nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Trường hợp quy định tại khoản a, b, và c mục 3 thông báo này phải có đủ thời gian công tác 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại khoản a, b, c và d mục 3 thông báo này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

b) Trường hợp quy định tại khoản d mục 3 của thông báo này chỉ thực hiện việc tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận và phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

c) Trường hợp quy định tại khoản đ mục 3 của thông báo này phải được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu nhiệm vụ và không yêu cầu phải có đủ thời gian 5 năm công tác trở lên làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được điều động, luân chuyển đến; khi tiếp nhận vào làm công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

d) Tốt nghiệp đại học thuộc ngành, chuyên ngành: Luật; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng đường bộ; Kỹ thuật xây dựng cầu hầm; Công nghệ kỹ thuật ATGT; Kỹ thuật ATGT; Kinh tế vận tải ô tô; Kinh tế vận tải đường sắt; Kinh tế vận tải thủy bộ; Quản lý trật tự ATGT;

5. Hồ sơ dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển phải nộp 1 bộ hồ sơ gồm:

a) Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

b) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

d) Bản tự nhận xét, đánh giá của người đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

e) Giấy tờ hợp pháp về thời gian kinh nghiệm công tác (Quyết định tuyển dụng, phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm, hợp đồng làm việc, BHXH);

g) Bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển do cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng cấp;

h) Hai phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của người tham gia dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ:

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 1/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 trong giờ hành chính.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Ban ATGT tỉnh (Số 143 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

c) Người tiếp nhận hồ sơ: bà Hoàng Thị Giang, chuyên viên Văn phòng Ban ATGT tỉnh; số điện thoại: 02393.858727 hoặc 0914288908.

Xem bản mô tả vị trí việc làm kèm theo thông báo này tại đây.

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không mất phí và không hoàn lại

Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng công chức

Chủ đề Tuyển dụng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast