(Baohatinh.vn) - KKT Vũng Áng không chỉ là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH của riêng Hà Tĩnh mà còn là động lực thúc đẩy phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Việc xây dựng đề án và ban hành Nghị quyết “Xây dựng KKT Vũng Áng là động lực phát triển nhanh kinh tế Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030” là đòi hỏi cấp thiết.

Hoàn thiện đề án phát triển KKT Vũng Áng có tính khả thi, đúng hướng, bền vững

KKT Vũng Áng không chỉ là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH của riêng Hà Tĩnh mà còn là động lực thúc đẩy phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Việc xây dựng đề án và ban hành Nghị quyết “Xây dựng KKT Vũng Áng là động lực phát triển nhanh kinh tế Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030” là đòi hỏi cấp thiết.

Sáng 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh và các sở, ngành liên quan để nghe dự thảo đề án và Nghị quyết “Xây dựng KKT Vũng Áng là động lực phát triển nhanh kinh tế Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2030”.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu tham dự.

Hoàn thiện đề án phát triển KKT Vũng Áng có tính khả thi, đúng hướng, bền vững

Phát triển KKT Vũng Áng giữ vững vai trò hạt nhân tăng trưởng của tỉnh

Để đạt mục tiêu đưa KKT Vũng Áng trở thành KKT đa chức năng, trung tâm công nghiệp và logistics, thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ, việc xây dựng đề án “Xây dựng KKT Vũng Áng là động lực phát triển nhanh kinh tế Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2030” là đòi hỏi cấp thiết.

Hoàn thiện đề án phát triển KKT Vũng Áng có tính khả thi, đúng hướng, bền vững

Trưởng Ban quản lý KKT tỉnh Lê Trung Phước trình bày dự thảo đề án “Xây dựng KKT Vũng Áng thực sự là động lực phát triển nhanh kinh tế Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030”.

Mục tiêu tổng quát của đề án là xây dựng KKT Vũng Áng trở thành KKT tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là: phát triển đồng bộ khu liên hợp cảng Vũng Áng - Sơn Dương; xây dựng trung tâm logistics tại Vũng Áng - Sơn Dương cùng các trung tâm công nghiệp luyện kim, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực, đảm bảo hiệu quả tổng hợp về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; đồng hành với nâng cấp TX Kỳ Anh trở thành vùng đô thị trung tâm phía Nam, hình thành thành phố công nghiệp Kỳ Anh trong tương lai, kết nối Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình.

Phát triển KKT Vũng Áng để giữ vững vai trò hạt nhân tăng trưởng của tỉnh Hà Tĩnh trên các lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động của tỉnh; tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Hoàn thiện đề án phát triển KKT Vũng Áng có tính khả thi, đúng hướng, bền vững

Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Văn Quảng: Tên đề án cần ngắn gọn, cụ thể hơn. Một số nội dung của mục tiêu, giải pháp... cần được xem xét cụ thể có sự tham vấn từ các chuyên gia, bộ, ngành.

Đề án đã nghiên cứu, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để huy động nguồn lực xây dựng KKT Vũng Áng thực sự là động lực phát triển nhanh kinh tế Hà Tĩnh trong giai đoạn 2021 – 2030 trên các nội dung phát triển về: kết cấu hạ tầng, thu hút và hỗ trợ đầu tư, gắn liền với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đề án là 534.266 tỷ đồng, trong đó: kinh phí xây dựng hạ tầng giao thông; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 47.966 tỷ đồng; vốn đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trọng điểm là 486.300 tỷ đồng.

Hoàn thiện đề án phát triển KKT Vũng Áng có tính khả thi, đúng hướng, bền vững

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Thanh Điện: Cần đánh giá kỹ nguyên nhân của hạn chế trong thu hút đầu tư, triển khai dự án thời gian qua để có giải pháp hiệu quả.

Xây dựng KKT Vũng Áng trở thành KKT đa chức năng, trung tâm công nghiệp và logistics

Góp ý vào đề án, đại diện các sở, ngành đều thống nhất cho rằng, việc xây dựng đề án là đòi hỏi cấp thiết. Việc ban hành đề án nhằm đưa KKT Vũng Áng trở thành KKT đa chức năng, trung tâm công nghiệp và logistics, thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Hoàn thiện đề án phát triển KKT Vũng Áng có tính khả thi, đúng hướng, bền vững

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Đề án cần làm rõ nội hàm, vai trò quan trọng của KKT Vũng Áng đối với phát triển của tỉnh, của khu vực và đặt trong sự phát triển bền vững.

Đại biểu cũng cơ bản thống nhất với nội dung, mục tiêu, bố cục đề án; đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đề án bổ sung, điều chỉnh một số nội dung như: tên đề án cần ngắn gọn, thể hiện rõ nội hàm; làm rõ hơn nhiệm vụ, giải pháp; bám sát quy hoạch bộ ngành và quy hoạch tỉnh; làm rõ nhu cầu nhà ở của công nhân lao động, đầu tư phát triển dịch vụ thương mại trong KKT…

Hoàn thiện đề án phát triển KKT Vũng Áng có tính khả thi, đúng hướng, bền vững

Xác định vai trò, vị thế và tầm quan trọng của KKT Vũng Áng đối với chiến lược phát triển của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định KKT Vũng Áng là “một trung tâm” trọng điểm phát triển cho giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời nhấn mạnh huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng KKT Vũng Áng thực sự trở thành KKT đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics. Do vậy, đề án phải rõ được chương trình, nội dung công việc cụ thể của các đơn vị, sở, ngành, địa phương; việc đề ra các chỉ tiêu phải gắn với các giải pháp thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của KKT Vũng Áng không chỉ là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH của riêng tỉnh Hà Tĩnh mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Hoàn thiện đề án phát triển KKT Vũng Áng có tính khả thi, đúng hướng, bền vững

“KKT Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là 1 trong 5 KKT trọng điểm của cả nước được tập trung nguồn lực đầu tư phát triển giai đoạn 2013 - 2015 và 1 trong 8 KKT ven biển được ưu tiên để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020... Điều này khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của KKT Vũng Áng. Vì vậy, việc xây dựng đề án và ban hành nghị quyết xây dựng KKT Vũng Áng giai đoạn 2021 – 2030 là đòi hỏi cấp thiết” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban quản lý KKT tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của các sở, ngành hoàn thiện đề án đảm bảo tính khả thi, phát triển đúng mục tiêu, định hướng và bền vững.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Ban quản lý KKT tỉnh cần tiếp tục phối hợp với sở, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát các quy hoạch; điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung KKT Vũng Áng phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Đồng thời tăng cường và chủ động trong công tác xúc tiến đầu tư vào KKT, chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, uy tín; ưu tiên đối với những lĩnh vực công nghiệp, logistics, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng đô thị, du lịch – dịch vụ, dự án có sự lan tỏa mạnh mẽ đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghệ kỹ thuật cao, công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường; rà soát, kiên quyết xử lý, thu hồi đối với các dự án chậm triển khai…

Một số chỉ tiêu phát triển cụ thể của dự thảo đề án

Giai đoạn 2021 - 2025:

- Thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 3,5 tỷ USD – 5,5 tỷ USD (vốn thực hiện từ 60 - 70%).

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt 15% – 20%/năm.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt 50.000 – 55.000 tỷ đồng.

- Hàng hoá thông qua cảng khoảng 40 triệu tấn/năm.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 6,5 – 7,5 tỷ USD.

- Giải quyết việc làm: 25.000 lao động.

Giai đoạn 2026 - 2030:

- Thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 4 tỷ USD – 7 tỷ USD (vốn thực hiện từ 60 - 70%).

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt 15% – 20%/năm

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt 88.000 – 100.000 tỷ đồng.

- Hàng hoá thông qua cảng khoảng 60 triệu tấn/năm.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 11 - 12 tỷ USD.

- Giải quyết việc làm: 30.000 lao động.

Tin liên quan:

Thanh Hoài


Thanh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]